Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Resultaten per m2 glas - Glastuinbouw

Inkomen uit bedrijf en nettobedrijfsresultaat per m2 nemen toe in 2023
18-12-2023

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per m2 wordt voor 2023 geraamd op 15,85 per m2, een toename van 3 euro ten opzichte van 2022. Dit is een historisch hoog niveau per m2 voor de glastuinbouw.


Hoewel er de afgelopen jaren al een sterk toename van het inkomen uit bedrijf per m2 werd gerealiseerd, groeide het inkomen uit bedrijf nu door naar boven de 15 euro per m2. Vooral de snijbloemenbedrijven en dit jaar ook de pot- en perkplantenbedrijven maken een sterke groei door. Hoewel het bij de snijbloemen en pot- en perkplanten meer op en neer gaat, laat ook de het glasgroentebedrijf een gestage groei per m2 zien. In 2021 was het inkomen daar nog 9,67 en groeide in de volgende twee jaar naar ruim 14 euro. Het nettobedrijfsresultaat laat in alle sectoren eigenlijk hetzelfde beeld zien als het inkomen uit bedrijf per m2. Het niveau ligt daarbij wat lager. Maar ook hier zijn het historisch gezien vrij hoge waarden. Voor de totale glastuinbouw is de 11,58 per m2 vanaf 2010 nog niet eerder voorgekomen. Bij glasgroenten is dat niet het geval. In 2016 lag hier het nettobedrijfsresultaat net iets hoger. Bij snijbloemen is de waarde van 2023 vergelijkbaar met het coronajaar 2020. Bij pot- en perkplanten gaat 2023 niet de recordboeken in. Hier waren er drie andere jaren met een hogere waarde dan de 7,53 euro die nu is geraamd.Opbrengsten per m2 beperkt toegenomen
Van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf stegen de totale opbrengsten per m2 met ongeveer 2,5%. De opbrengsten voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf per m2 worden voor 2023 geraamd op bijna 89 euro. Bij snijbloemenbedrijven en glasgroentebedrijven was die stijging net iets lager, namelijk 2%, met een verwachte opbrengst van respectievelijk ruim 108 euro en een kleine 70 euro. Bij het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf namen de totale opbrengsten juiste iets meer toe (4% per m2) en steeg de opbrengst naar 110 euro per m2.

De opbrengsten uit gewassen voor de glastuinbouwbedrijven bleven nagenoeg gelijk met 66 euro per m2. Terwijl die van de glasgroenteopbrengsten uit gewassen in deze raming afnamen met ongeveer 3,5% tot ongeveer 42,50 euro, bleven de opbrengsten bij snijbloemenbedrijven uit producten net aan de goede kant van de medaille met een toename van 0,5% en stegen de opbrengsten naar net geen 87 euro. Bij de pot- en perkplanten namen de opbrengsten uit product het meeste toe met een kleine 4% tot 94,50 euro per m2.

Bij de opbrengsten uit energie wordt een toename voorzien in alle bedrijfstypen. Bij pot- en perkplanten was die toename beperkt tot ruim 6% waardoor hier de opbrengsten tot boven de 11 euro per m2 konden toenemen. Snijbloemenbedrijven konden door zuiniger om te gaan met de belichting bij betere prijzen een toename van 11% noteren waardoor op een gemiddeld snijbloemenbedrijf een opbrengst van ruim 19 euro kon worden behaald. Glasgroentebedrijven en vooral de tomatenbedrijven profiteerden het meest. Bij glasgroentebedrijven namen de opbrengsten toe tot 22 euro per m2, een toename van 14,5%. Per saldo stegen de opbrengsten uit energieverkoop en handel ruim 12% en zijn de opbrengsten een kleine 19 euro per m2 voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Uiteraard is het wel afhankelijk van de beschikbare middelen, bedrijfsinrichting, bestaande contracten en afspraken bij een bedrijf of en hoeveel energieopbrengsten er zijn.
Daarnaast behalen glastuinbouwbedrijven ook nog andere opbrengsten binnen, bijvoorbeeld door huur of door werk voor derden. De bedragen liggen echter wel veel lager dan bij de andere besproken posten. Voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf worden deze opbrengsten geraamd op ruim 4 euro. De toename ligt rond de 4,5%. De bedragen namen in absolute zin maar zeer beperkt toe. Afhankelijk van de absolute hoogte, verschilde het groeipercentage tussen de ruim 3% (glasgroente en pot- en perkplanten) en een kleine 7% (snijbloemen).Kostenstijgingen komen tot stilstand, met dank aan lagere energiekosten
Glastuinbouwbedrijven hebben vorig jaar en ook dit jaar allerlei besparingsmogelijkheden aangewend om de kosten niet te hoog te laten oplopen. Geholpen door afnemende kosten op de spotmarkt voor gas en elektriciteit maar ook door soms lagere producties hebben bedrijven de kosten in de hand weten te houden. De kosten van glastuinbouwbedrijven per m2 bleven min of meer gelijk (-0,5%) en zijn hiermee stabiel op 77 euro per m2. Dat is nog altijd wel sterk hoger dan in de jaren voor 2021 toen het niveau zelden boven de 65 euro kwam.

Hoewel nog op een hoog niveau, daalden de kosten bij snijbloemenbedrijven (-1,5%). Bij de andere twee typen bleven de mutaties onder een procent, waarbij er bij pot- en perkplanten een kleine toename was en bij glasgroentebedrijven een kleine daling.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de hogere kosten per m2 van andere posten werden gecompenseerd door de lagere kosten voor energie. De grootste absolute toename vond plaats bij de arbeidskosten. Door hogere lonen stegen de kosten een euro per m2. Zo waren ook de kosten voor het uitgangsmateriaal hoger dan een jaar eerder (5%) en namen de overige kosten toe, mede door meer aankoop van meer resistente rassen die virusbesmettingen moeten voorkomen. Hoewel van een ander niveau steeg de berekende rente door hogere rentepercentages. Daarnaast waren er hogere afschrijvingskosten, omdat meer werd geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Door selectief om te gaan met het gebruik, besparende maatregelen en extensivering konden de energiekosten worden teruggedrongen. Hierdoor namen de energiekosten volgens deze raming af met 2,60 euro per m2. Met deze daling konden de andere kostenstijgingen worden opgevangen. Vooral bij pot- en perkplanten daalden de energiekosten. Uiteraard speelt mee dat enkele Phalaenopsisbedrijven die zeer intensief zijn qua energiegebruik er mee zijn gestopt. Maar ook bij snijbloemenbedrijven en glasgroentebedrijven liggen de energiekosten per m2 daar lager.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven