Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Resultaten per m2 glas - Glastuinbouw

Inkomen uit bedrijf en nettobedrijfsresultaat per m2 dalen in 2022
19-12-2022

Door algehele prijsstijgingen van input en met name door hoger energieprijzen, met grote aanpassingen in teeltstrategieën tot gevolg, is het inkomen uit bedrijf per m2 in 2022 met 5,40 euro gedaald tot ruim 8,60 euro per m2 bij een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Door de afname (met bijna 40%) daalde het inkomen uit bedrijf per m2 sterk. De sterke daling ten opzichte van het vorige jaar kan deels ook verklaard worden door het zeer goede jaar in 2021. Maar ook historisch gezien ligt het inkomen uit bedrijf per m2 ook aan de lage kant. Ook het nettobedrijfsresultaat daalde naar net boven de 5 euro per m2. Dit is het laagste resultaat sinds 2014.


De onderliggende subsectoren laten een divers beeld zien. Terwijl glasgroentebedrijven gemiddeld genomen een beter nettoresultaat behaalden, gingen snijbloemenbedrijven van een uitzonderlijk goed jaar in 2021 naar een nettoresultaat net boven nul in 2022. Slechts een kleine euro per m2 resteerde als nettoresultaat. Bij pot- en perkplanten was er zelfs een negatief resultaat van 4 euro, volgens deze raming. Glasgroentebedrijven profiteerden ondanks zeer moeilijke omstandigheden meer van de hoge elektriciteitsprijzen bij de verkoop van energie. De opbrengstenstijging uit producten waren alleen ontoereikend om de gestegen kosten te compenseren. Het aandeel teruglevering bij sierteeltbedrijven in de totale opbrengsten is lager dan bij glasgroenten en heeft daardoor minder effect op de totale opbrengsten.


Opbrengsten per m2 toegenomen
Van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf stegen de totale opbrengsten per m2 met ruim 9%. Bij snijbloemenbedrijven was die stijging beperkt tot 2%. Bij het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf daalde de totale opbrengsten met 3% per m2.
De opbrengsten uit gewassen steeg bij de glasgroenten, in deze raming, maar zeer beperkt. Hoge prijzen in de winterperiode van ’21-’22 en een veel lagere productie werden in de zomerperiode vervangen door een hogere productie bij aanhoudend gunstige prijsvorming. Omdat tomatentelers richting de winter ’22-’23 minder gaan belichten, hebben deze telers in het najaar de teeltwisseling uitgesteld en door geproduceerd.

Bij de sierteelt is er deels een normalisatie van voor de coronaperiode. Na het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland veranderde de stemming gestaag. Hogere inflatie en hogere energieprijzen voor consumenten zorgden ervoor dat consumenten minder geneigd zijn bloemen en planten te kopen, waardoor er een prijscorrectie optrad. Ook daalde het productievolume door afname van inputs zoals warmte. De daling van de productopbrengsten was voor snijbloemenbedrijven ongeveer 7 euro, wat een daling is van 8%. De mutatie in de pot- en perkplanten was groter. Vooral de Phalaenopsisteelt wordt gestaag afgebouwd en ook perkplanten werden sterk minder aangeboden. Een daling van 12 euro naar 86 euro opbrengst per m2 was het gevolg.Verder kenmerkte 2022 zich door een sterke stijging van de energieopbrengsten. In alle sectoren nam hiervan de opbrengst toe, vooral door gestegen verkoopprijzen. Bij deze raming is ervan uitgegaan dat glasgroentetelers minder hebben teruggeleverd: ze leverden namelijk vorig jaar al maximaal terug. De veranderende teeltomstandigheden in 2022 zorgden voor een afname. Voor snijbloemen- en potplantentelers is voorzichtig meer volume ingerekend.
Kosten opnieuw sterk omhoog
Hoewel glastuinbouwbedrijven allerlei besparingsmogelijkheden hebben aangewend om de kosten niet te hoog te laten oplopen, kon men niet voorkomen dat deze toenamen met een kleine 20% per m2 in 2022 voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Dit is derde jaar op rij dat de kosten toenemen. Door minder volume bij wat hogere kosten bleven de kosten van arbeid nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021 per m2. Ook met betrekking tot het uitgangsmateriaal bleven de kosten in alle sectoren nagenoeg gelijk. Ook hier werd er in sommige gevallen minder besteld. Een indexatie van de prijzen was echter onvermijdelijk. Overige kosten stegen doordat allerlei toegerekende kosten toenamen. Denk aan pallet, plastics etc. Ook de afschrijvingen namen toe. Vooral op installaties en machines.

Vooral de hogere kosten voor energie in zowel de sierteelt als de glasgroenten spelen de voornaamste rol in de hogere totale kosten. Ondanks dat telers alle besparingsmaatregelen die in hun vermogen lagen gebruikten, was er in sommige gevallen ook sprake van extensivering. Dit zorgde wel voor een grote besparing van het gebruik van gas en elektriciteit. De gas- en elektriciteitsprijs op de vrije markt daarentegen steeg tot ongekende hoogte. Voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf konden de kostenstijgingen voor energie worden beperkt tot een kleine 57%. Voor glasgroentebedrijven bedroeg de stijging 42%, op snijbloemen- en pot- en perkbedrijven namen de kosten veel sterker toe: 74%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven