Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Lagere uitgaven houden liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven op peil
27-1-2021

De liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven (stand rekening courant) was eind december 2020 vrijwel gelijk aan de stand eind 2019 en bedroeg 30.000 euro. Over het gehele kalenderjaar bezien werd er minder geld ontvangen voor de verkochte producten. Maar er werd ook minder belasting betaald, minder afgelost en minder geinvesteerd. Hierdoor kon de liquiditeit op peil blijven. Echter, zowel in het geval van belastingen als de aflossingen zal het deels gaan om uitstel van betalingen. Deze betalingen zullen op een later moment alsnog moeten plaatsvinden. Investeringen kunnen vaak wel uitgesteld worden, maar vervangingsinvesteringen blijven op termijn wel noodzakelijk.Zowel bij- als afschrijvingen lager dan in 2019 
Zowel de afschrijvingen als de bijschrijvingen kwamen in 2020 op een bijna 10% (65.000 euro) lager niveau uit dan het jaar ervoor. Vrijwel elk maand in 2020 bleven de bijschrijvingen achter op het jaar ervoor.


Evenveel bedrijven in het rood als eind 2019
Eind 2020 was het aandeel bedrijven met een negatieve stand op de rekening-courant gelijk aan het aandeel eind 2019. Wel heeft er een lichte verschuiving plaatsgevonden richting de groepen met een tekort of overschot van maximaal 25.000 euro. Het aandeel bedrijven met een positief saldo van meer dan 25.000 euro nam met 3 procentpunt af.

Groot deel bedrijven met tekort houdt negatief saldo 
Eind 2019 had 18% van de bedrijven een tekort van meer dan 50.000 euro op de lopende rekening. Van deze groep bedrijven wist 20% dit tekort om te buigen in een positief saldo van meer dan 25.000 euro. Dat betekent dat het grootste deel van deze groep een jaar later nog of opnieuw in het rood staat. Ruim de helft van de bedrijven had eind 2019 een saldo van meer dan 25.000 euro. Het overgrote deel van deze groep (ruim 80%) wist dit saldo ook eind 2020 te bereiken.

Vooruitzichten 2021
De afzet van bewaarproducten van oogst 2020 loopt in het eerste kwartaal van 2021 door. De prijzen voor fritesaardappelen blijven laag. Door de coronacrisis zakte de vraag naar frites in, waardoor er een overaanbod van fritesaardappelen is. De verwerkende industrie haalt alleen gecontracteerde aardappelen op. Uien waren begin 2021 wel hoger geprijsd dan een jaar eerder, maar er is al veel verkocht; de voorraden zijn relatief klein. De stemming op de mondiale graanmarkt is positief vanwege afnemende voorraden. De inkomens voor de akkerbouwbedrijven worden voor oogstjaar 2020 al met al lager geraamd dan het jaar ervoor (meer lezen over inkomensraming). De ontwikkeling van de kaspositie van de akkerbouwbedrijven is afhankelijk van de marktomstandigheden die door de coronacrisis nog onvoorspelbaarder zijn dan anders. Ook zal een deel van de uitgestelde betalingen alsnog voldaan moeten worden. Uitgestelde aflossingen en rentebetalingen kunnen aan het eind van de looptijd van de lening worden afgelost. In de regel verbetert de kaspositie in het eerste kwartaal wel door betalingen voor de geleverde akkerbouwproducten.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven