Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Handel in agrarische goederen - Landbouwhandel in oorlogstijd, 2024

Landbouwhandel in oorlogstijd: Nederlandse handel met Oekraïne en Rusland
4-3-2024

Onderstaande tekst is een weergave van hoofdstuk 6 uit de uitgave "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband, editie 2024". Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2023. Wageningen Economic Research en CBS maken in deze gezamenlijke uitgave, in opdracht van het ministerie van LNV, de eerste ramingen van de landbouwhandelscijfers voor 2023 bekend en voorzien deze van duiding. Naast inzicht in de export- en importcijfers, voor zowel landbouwgoederen als landbouwgerelateerde goederen, bevat de publicatie verschillende katernen waarin een handelsonderwerp uitgelicht wordt. Voor deze editie zijn de onderwerpen;

-Landbouwhandel in oorlogstijd: Nederlandse handel met Oekraïne en Rusland
-De voetafdruk van de invoer van Nederlandse agrarische goederen
-Handel in dierlijke mest en kunstmest – verschillende markten voor dezelfde nutriënten
-Bedekte teelten: meer variatie in gewassen, constructies en bouwlocaties

Al deze onderwerpen zijn apart te lezen op agrimatie. Rechts in het oranje vlak kunt u de verschillende hoofdstukken nalezen. Hier staan ook onderwerpen die in eerdere jaren aan bod zijn gekomen. Het verdient de voorkeur om het totale rapport te downloaden.

Het onderstaande artikel geeft onderdelen van hoofdstuk 6 weer. U kunt hier het totale rapport downloaden.


6.1 Inleiding
De COVID-19-pandemie, en de gevolgen ervan, waren nog niet voorbij toen de wereld geconfronteerd werd met de Russische inval van Oekraïne in februari 2022. In 2023 is deze oorlog het tweede jaar ingegaan; en er is nog steeds veel verwoesting en menselijk leed.

Behalve de enorme humanitaire gevolgen, heeft de Russische inval in Oekraïne ook de wereldwijde landbouwmarkten aanzienlijk verstoord. Rusland en Oekraïne behoren immers tot de belangrijkste producenten en exporteurs van akkerbouwgewassen ter wereld, met name van granen en oliehoudende zaden. Rusland is ‘s werelds grootste exporteur van granen (ook na de inval, zie USDA (2024), terwijl Oekraïne voor de oorlog de belangrijkste exporteur was van zonnebloemolie en de vierde grootste exporteur van mais. Voor de periode 2015-2020 (vijfjaarsgemiddelde) bedroeg hun gecombineerde exportaandeel in het wereldtotaal: 28% voor tarwe, 15% voor mais en 66% voor zonnebloemolie. Voor tarwe en zonnebloemolie is het gecombineerde aandeel tussen 2001-2005 en 2015-2020 verdrievoudigd, terwijl het aandeel voor mais met een factor zeven is toegenomen (Glauben et al., 2022).

De Russische inval in Oekraïne heeft voornamelijk gevolgen voor de productie- en exportcapaciteit van Oekraïne. Zo ligt een aanzienlijk deel van de Oekraïense landbouwgrond bezaaid met mijnen. Ook beperkt een tekort aan mankracht het oogsten en zaaien van gewassen. Daarnaast zijn productie- en exportfaciliteiten en andere infrastructuur doelwitten van het Russische leger, met als doel het verdienmodel van Oekraïne flinke schade aan te brengen (Blankestijn, 2023; Méheut, 2023; The Economist, 2023a). In Rusland is geen grootschalige verstoring van de productie- en exportcapaciteit. Wel heeft Rusland te maken met handelssancties van de Europese Unie en andere landen (OESO, 2022). Desondanks weten Russische boeren de wereldmarkt nog deels te bedienen met landbouwgoederen (Blankestijn, 2023; The Economist, 2023b). Voor bijvoorbeeld kunstmest geldt dat de aanwezige sancties handelaren kunnen afremmen om te importeren uit Rusland of Wit-Rusland vanwege hogere kosten, zoals reglementen van banken, hogere verzekeringskosten of angst voor financiële sancties (Hebebrand en Glauber, 2023).

Dit hoofdstuk analyseert de Nederlandse handelsstromen van landbouwgoederen en voedingsmiddelen met Oekraïne en Rusland 1). De aandacht gaat vooral uit naar de omvang en samenstelling van de twee grootste handelsstromen: de invoer van landbouwgoederen uit Oekraïne en de uitvoer van landbouwgoederen naar Rusland. In bijlage 6 staat de gehele handel in landbouwgoederen met de twee landen gekwantificeerd.

Dit hoofdstuk bouwt voor op eerdere analyses over de Nederlandse landbouwhandel met Oekraïne en Rusland (zie Creemers et al., 2023). Het jaar 2021 dient als vergelijkingsjaar wanneer ingezoomd wordt op de oorlogsjaren 2022 en 2023. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat ook 2021 geen regulier jaar was, aangezien de coronapandemie leidde tot wereldwijde verstoringen in productieketens.

6.2 Ontwikkeling landbouwhandel met Rusland en Oekraïne

Oekraïne leverancier van landbouwgoederen, Rusland afnemer

Rusland en Oekraïne hebben elk een andere rol voor Nederland in de landbouwketen. Met Rusland heeft Nederland al jaren een positieve handelsbalans: de uitvoer van agrarische goederen naar Rusland is groter dan de invoer. Bij Oekraïne is het omgekeerd, Oekraïne is vooral een leverancier van landbouwgoederen en neemt relatief weinig Nederlandse landbouwgoederen af.

De uitvoerwaarde van landbouwgoederen naar Rusland is met ruim een derde afgenomen sinds 2010 (figuur 6.1). Dit hangt voor een groot deel samen met de economische sancties die Rusland en westerse landen elkaar oplegden in 2014 (OESO, 2022), waaronder Russische handelsrestricties voor landbouwgoederen (RVO, 2016; Europese Commissie, 2023). Veel internationale bedrijven – inclusief bedrijven actief in de agribusiness – hebben sindsdien hun betrokkenheid in Rusland verminderd (OESO, 2022), al blijft de uitvoerwaarde van landbouwgoederen de laatste jaren stabiel. In 2023 exporteerde Nederland naar schatting voor 838 mln. euro aan landbouwgoederen naar Rusland. Daarmee waren de landbouwgoederen in 2023 verantwoordelijk voor 34% van de totale Nederlandse uitvoerwaarde naar Rusland. Bijna een derde van de uitvoerwaarde landbouwgoederen naar Rusland in 2023 betrof wederuitvoer. De invoerwaarde van Russische landbouwgoederen nam toe sinds 2010, maar niet enorm. In 2023 importeerde Nederland landbouwgoederen uit Rusland ter waarde van 151 mln. euro. De totale goederenimport uit Rusland bestaat voornamelijk uit niet-landbouwproducten zoals minerale brandstoffen (zie ook Creemers et al., 2023).

In de periode 2010-2023 is wel een forse groei te zien van de Nederlandse invoer van landbouwgoederen uit Oekraïne. Het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne is in 2011 onderhandeld om de politieke en economische samenwerking tussen de twee partijen te bevorderen. De handelsafspraken zijn apart in het akkoord opgenomen als een Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. De EU past die afspraken toe sinds 1 januari 2016 (Europese Commissie, z.d.). Ten opzichte van 2010 was de invoerwaarde uit Oekraïne in 2023 bijna 6,5 keer groter. In 2021 – het jaar voor de Russische inval in Oekraïne – was de invoerwaarde van landbouwgoederen zelfs 9 maal zo groot. De oorlog heeft ervoor gezorgd dat de importwaarde van landbouwgoederen uit Oekraïne afnam naar een geschatte 1.137 mln. euro in 2023. Ook de uitvoerwaarde van Nederlandse landbouwgoederen naar Oekraïne nam in 2023 toe sinds 2010: van 211 mln. naar 370 mln. euro. De totale goederenexport naar Oekraïne bestaat hoofdzakelijk uit niet-landbouwgoederen (zie ook Creemers et al., 2023). Zesentwintig procent van de uitvoerwaarde landbouwgoederen in 2023 betrof wederuitvoer. Op de export van landbouwgoederen naar Oekraïne heeft de oorlog weinig invloed gehad.

Zonnebloemolie en mais domineren de invoer, bloemen en cacao de uitvoer
Tabel 6.1 toont de belangrijkste landbouwgoederen qua waarde per handelsstroom voor zowel Rusland als Oekraïne. In deze tabel staat het aandeel van de specifieke producten in de totale landbouwhandel uit beide landen, evenals het aandeel van het specifieke product uit beide landen in de totale Nederlandse handelswaarde van dat product. Dit laatste aandeel zegt iets over hoe belangrijk beide landen zijn als leverancier/afnemer van die specifieke producten voor Nederland.

Zonnebloemolie was met 519 mln. euro in 2021 het meest ingevoerde landbouwproduct uit Oekraïne in waarde: 32% van de importwaarde aan landbouwgoederen uit Oekraïne betrof dit type olie. Daarmee was Oekraïne onze belangrijkste leverancier van zonnebloemolie: 84% van alle door Nederland geïmporteerde zonnebloemolie kwam uit Oekraïne. Het grootste deel (84%) van de zonnebloemolie uit Oekraïne kwam uiteindelijk in het buitenland terecht: direct via wederuitvoer of na verdere verwerking in Nederland. De oorlogsjaren hebben een grote impact gehad op deze invoer uit Oekraïne. In 2023 voerde Nederland nog maar een waarde van 149 mln. euro aan zonnebloemolie uit Oekraïne in, 71% minder dan twee jaar eerder (tabel 6.1). Daarmee werd Nederland aanzienlijk minder afhankelijk van Oekraïne voor het leveren van zonnebloemolie, al is Oekraïne in 2023 toch nog de belangrijkste leverancier.

De invoer van mais uit Oekraïne nam in die periode (2023 ten opzichte van 2021) ook af, maar minder fors dan de invoer van zonnebloemolie. Ongeveer een derde van de Nederlandse landbouwimport uit Oekraïne betrof mais. Deze mais is niet bedoeld voor menselijke consumptie, maar dient als veevoergrondstof voor koeien, varkens en kippen (Berkhout et al., 2022a; CBS, 2022; Walters, 2023). Van alle EU-landen was Nederland de grootste maisimporteur uit Oekraïne (CBS, 2022). Bijna 70% van de mais uit Oekraïne kwam uiteindelijk in het buitenland terecht. Gezaagd hout, brandhout en vis waren in 2021 de belangrijkste agrarische invoerproducten uit Rusland. Met name kabeljauw en de Alaska koolvis waren in trek. Het importpakket ziet er in 2023 wel anders uit. Naast vis importeerde Nederland relatief veel sojaschroot en plantaardig veevoer uit Rusland. De import van hout en houtproducten vanuit Rusland wordt beperkt als gevolg van de sancties die de EU aan Rusland heeft opgelegd als reactie op de inval in Oekraïne (NVWA, z.d.; Europese Raad, 2024).

Alhoewel de uitvoerwaarde ten opzichte van 2021 afnam, blijven snijbloemen het belangrijkste Nederlandse landbouwexportproduct naar Rusland 2). Het Nederlandse exportpakket van landbouwgoederen naar Rusland bestond in 2023 voor 27% uit snijbloemen en 8% uit zaaigoed. De landbouwexport naar Oekraïne is meer gevarieerd: in 2021 bestond de top drie uit snijbloemen (aandeel van 9%), chocolade (aandeel van 7%) en kaas (aandeel van 7%). Cacaopasta was in 2023 het belangrijkste Nederlandse exportproduct naar Oekraïne (aandeel van 13%).

De exportverdiensten3)  lopen terug, vooral van de sierteelt
Om te bepalen wat Nederland verdiende aan de export van landbouwgoederen naar Rusland en Oekraïne, wordt op de bruto exportwaarde het verbruik van de benodigde ingevoerde goederen en diensten in mindering gebracht. In 2021 verdiende Nederland 455 mln. euro aan de uitvoer van landbouwgoederen naar Rusland, zie tabel 6.2. De exportverdiensten van landbouwgoederen naar Oekraïne bedroegen 153 mln. euro. Voorlopige cijfers van 2022 geven aan dat de exportverdiensten afnamen tijdens het eerste jaar van de oorlog tot respectievelijk 346 en 110 mln. euro. De exportverdiensten cijfers van 2023 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De productgroep met de hoogste uitvoerwaarde is niet per definitie de productgroep met de meeste exportverdiensten.

In 2021 bestond de top drie van landbouwgoederen met de hoogste verdiensten aan de export naar Oekraïne uit: sierteelt (43 mln. euro), cacao en bereidingen (27 mln.), en zuivel en eieren (18 mln.). Deze laatste categorie omvat – in dit geval – voornamelijk kaas en bevruchte eieren. De verdiensten aan de cacao export naar Oekraïne zijn in 2022, het eerste oorlogsjaar, gedaald naar 18 mln. euro. Ook voor sierteelt is een daling in exportverdiensten zichtbaar. Voor beide productgroepen is dat een flinke daling ten opzichte van een jaar eerder, waardoor ze elkaar in 2022 evenaren qua exportverdiensten.

Nederland verdiende met de export naar Rusland in 2021 het meest aan sierteeltproducten, namelijk 203 mln. euro. Oliehoudende zaden en vruchten, en cacao en bereidingen volgen op gepaste afstand met respectievelijk 37 en 28 mln. euro aan exportverdiensten. In 2022 namen de verdiensten van deze twee laatste twee groepen licht af. De verdiensten aan de sierteeltexport zijn juist sterk afgenomen. In 2022 liepen de exportverdiensten terug naar 133 mln. euro.

Nominale versus reële prijzen
Prijzen van goederen op de mondiale markt veranderen voortdurend, als gevolg van de wisselwerking tussen vraag en aanbod. Onverwachte gebeurtenissen, zoals de coronacrisis of het conflict in Oekraïne, kunnen bovendien voor (flinke) additionele prijsschommelingen zorgen voor bepaalde producten. Dat geldt zeker voor landbouwgoederen, die daarnaast sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden en ziekten.
We kunnen bij analyses onderscheid maken tussen nominale en reële prijzen. Nominale prijzen betreffen de feitelijke prijzen, zoals deze ook worden waargenomen door het CBS en in dit hoofdstuk worden gepresenteerd. Voor een goede vergelijkbaarheid is het echter van belang om de ontwikkeling van de reële prijzen in het achterhoofd te houden. We spreken van reële prijzen wanneer gecorrigeerd is voor inflatie.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) toont in de Food Price Index de maandelijkse ontwikkeling van wereldmarktprijzen van voedselproducten. De index bestaat uit het gemiddelde van vijf prijsindices van belangrijke productgroepen, gewogen naar de gemiddelde exportaandelen van elk van de groepen gedurende de periode 2014-2016. De FAO maakt hierbij ook een onderscheid tussen nominale en reële prijzen.
Figuur 6.2 toont de ontwikkeling van de voedselprijzen sinds 2010. De internationale voedselprijzen zijn sinds 2020 sterk gestegen. Belangrijke redenen hiervoor zijn de verstoringen in de wereldhandel als gevolg van de coronacrisis, de gestegen energiekosten, en productspecifieke oorzaken zoals de uitbraak van de varkenspest in China (Berkhout et al., 2022b). Tegelijkertijd zien we ook een daling van de prijzen gedurende 2023, tot een niveau dat in de buurt komt van de prijzen in 2021.

In figuur 6.3 zijn de reële prijsindices van de vijf onderliggende productgroepen afzonderlijk weergegeven (dus inclusief inflatie). Wanneer we de mondiale prijzen van september 2023 vergelijken met die van januari 2020, dan is de prijs van suiker het meest gestegen. Maar ook de prijzen van alle andere productgroepen zijn in deze periode omhooggegaan. De meest in het oog springende is de prijsontwikkeling van oliën en vetten. Hoewel die prijs van tevoren al opliep, steeg de prijs van oliën tot grote hoogten net na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022, om vervolgens weer te normaliseren. Een vergelijkbare piek – maar dan minder extreem – zien we terug bij de prijs van granen.
Het zijn met name de solidariteitscorridors – het initiatief van de Europese Commissie voor het wegnemen van praktische barrières voor de uitvoer van voedsel uit Oekraïne – die vanaf mei 2022 hebben geleid tot lagere prijzen, met daarbovenop nog de opheffing van de blokkade van Oekraïense havens dankzij het Zwarte Zee-graaninitiatief van eind juli dat jaar (Europese Raad, 2023a). Ook het gegeven dat Rusland veel meer graan is gaan exporteren (The Economist, 2023b) en de positieve wereldwijde oogstvooruitzichten hebben ervoor gezorgd dat de prijzen voor granen en oliehoudende zaden stabiliseerden, al blijft de situatie onzeker vanwege de oorlog (Europese Raad, 2023b). Ten slotte is het zo dat gaandeweg is gebleken dat er voldoende alternatieven voor bijvoorbeeld Oekraïense zonnebloemolie en mais waren en dat de graanvoorraden in de EU voldoende bleken.

6.3 Landbouwinvoer uit Oekraïne
In deze paragraaf wordt in meer detail – op maandniveau – ingezoomd op de grootste handelsstroom: de landbouwinvoer uit Oekraïne.

Merendeel van invoer uit Oekraïne zijn landbouwgoederen
Verreweg de meeste goederen die Nederland importeert uit Oekraïne zijn landbouwgoederen; in 2023 ging het om 87% van de totale invoer. Met een invoerwaarde van 1.137 mln. euro was Oekraïne in 2023 het achttiende herkomstland van landbouwgoederen, in 2021 stond het nog op nummer 10. Figuur 6.4 toont dat de Russische inval in Oekraïne – op 24 februari 2022 – ernstige gevolgen heeft gehad voor de handel met Oekraïne. Met name in de eerste maanden van 2022 bleek het lastig om Oekraïense landbouwgoederen in te voeren. Een uitzondering hierop waren vleesproducten, hoofdzakelijk afkomstig van pluimvee.

Solidariteitscorridors en graandeal helpen handel op gang, maar graandeal klapt
Behalve de Russische inval zijn nog een aantal andere momenten van belang bij de interpretatie van figuur 6.4. Op 12 mei 2022 kwam de Europese Commissie met de mededeling om solidariteitscorridors te creëren (EC, 2022). Het wegnemen van barrières moest Oekraïne helpen bij de uitvoer van landbouwgoederen, met name granen. Iets later, op 30 mei 2022, besloot de EU om per 5 juni de handel tussen Oekraïne en de EU tijdelijk te liberaliseren en een jaar later is die tijdelijke maatregel verlengd (Europese Raad, 2022 en 2023d). Daarmee is Oekraïne langer, tot 6 juni 2024, vrijgesteld van alle douane¬rechten, quota en handels¬beschermings¬maatregelen van de EU.

Op 22 juli 2022 werd een akkoord bereikt over de opheffing van de Russische blokkade van Oekraïense havens, dankzij het Zwarte Zee-graaninitiatief ook wel bekend als de graandeal. Hierdoor was het weer mogelijk om via de zee agrarische producten te vervoeren. Bijna een jaar later – op 17 juli 2023 – stapte Rusland uit het graanakkoord, omdat volgens Rusland niet aan de voorwaarden van het akkoord werd voldaan. Hierdoor werd het voor Oekraïne weer een stuk lastiger om graan via de zee te exporteren (Europese Raad, 2023b).

Het vervoeren van landbouwgoederen via de EU is overigens niet zonder controverse. In Midden-Europa leidden silo’s vol met de Oekraïense oogst – in afwachting van verkoop – tot lagere prijzen voor de boeren in landen in de nabijheid zoals Polen en Hongarije (The Economist, 2023c). Als gevolg van onvrede in onder andere deze landen werden in april 2023 tijdelijke handelsbeperkingen opgelegd binnen de EU aan de export van Oekraïens graan en oliehoudende zaden. De EU-maatregel is vanaf medio september niet meer van kracht, maar Polen en Hongarije kozen voor nationale maatregelen tegen de invoer uit Oekraïne wegens ‘oneerlijke concurrentie’ ten opzichte van de lokale boeren (Kuypers, 2023; Van de Wiel, 2023; Liboreiro, 2024). Nationale maatregelen zijn binnen de EU echter niet acceptabel. Op dit moment stelt de Europese Commissie voor om alle boeren financieel tegemoet te komen door voor het jaar 2024, onder specifieke voorwaarden, af te zien van verplichte braaklegging (uit duurzaamheidsoverwegingen) van hun land (EC, 2024).

Vier productgroepen domineren de invoer uit Oekraïne
Uit figuur 6.4 blijkt dat de Nederlandse invoer van landbouwgoederen uit Oekraïne niet heel divers is. Vier productgroepen (graan, natuurlijke vetten en oliën, oliehoudende zaden en vruchten en vlees) zijn verantwoordelijk voor bijna de gehele invoerwaarde van landbouwgoederen.

Eieren vinden hun weg naar Nederland
Sinds mei 2022 is Nederland ook eieren uit Oekraïne gaan importeren (zie figuur 6.5 en ‘overig’ in figuur 6.4). Het heeft te maken met het eerdergenoemde besluit van 30 mei 2022 van de Europese Unie om geen invoerheffing meer te heffen op eieren uit Oekraïne, om zo het land financieel te steunen (Europese Raad, 2022). Zonder controverse is dit besluit niet, omdat de productieomstandigheden aldaar niet voldoen aan de Nederlandse en Europese wettelijke eisen voor de productie van eieren (Galama et al., 2020; Timmer, 2023; WUR, 2023). In 2022 was Nederland de derde bestemming van Oekraïense eieren binnen Europa, wat neerkomt op 7 mln. eieren (1,4% van de totale Nederlandse eierenimport) (CBS, 2023). De geïmporteerde eieren komen overigens niet als tafelei in de Nederlandse supermarkt terecht, maar worden door voedingsmiddelenbedrijven verwerkt bij het maken van koekjes, pasta en sauzen (Timmer, 2023).

Na het begin van de oorlog is de eierprijs flink gestegen: met name in de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen te noemen: duurder kippenvoer – veroorzaakt door de verstoorde graanexport vanuit Oekraïne – en de wereldwijde vogelgriep waardoor veel kippen kwamen te overlijden of geruimd moesten worden (CBS, 2023; Van de Wall, 2023).

6.4 Landbouwuitvoer naar Rusland
Omwille van economische sancties van de EU jegens Rusland mogen Europese bedrijven bepaalde producten niet verhandelen met Rusland. De EU-sancties niet gericht zijn op levensmiddelen en landbouwgoederen, want voedselzekerheid en betaalbaarheid van levensmiddelen zijn een prioriteit voor de EU en haar lidstaten. Ook is het niet de bedoeling om de Russische bevolking te raken (Europese Raad, 2024). De handelsrestricties gelden voornamelijk voor producten die Rusland kan gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne, zoals essentiële technologie en industriële goederen (Europese Raad, 2023c). Daartegenover staat dat Rusland wel importsancties aan de EU en andere westerse landen heeft opgelegd, die de Nederlandse landbouwexport raken. Sinds 2014 is het niet mogelijk om (op legale wijze en rechtstreeks) bepaalde landbouwgoederen naar Rusland uit te voeren (Europese Commissie, 2023). Sinds 10 juli 2022 is een pakket sancties van kracht, gericht tegen Rusland. Het gaat bijvoorbeeld om een verbod op de export van uitgangsmateriaal voor sierteelt zoals bloembollen, vaste planten, boomkwekerijproducten, stekmateriaal en een aantal houtsoorten. Voor hout geldt ook een importverbod (NVWA, z.d.).

Een derde deel van de totale uitvoer naar Rusland is landbouwgoederen
De Nederlandse uitvoer naar Rusland bestond in 2023 uit 34% aan landbouwgoederen. Rusland was in 2023 het 22e bestemmingsland voor Nederlandse landbouwgoederen met een uitvoer ter waarde van 838 mln. euro, in 2021 stond Rusland op plek 18. In de afgelopen jaren (2021-2023) nam de Nederlandse uitvoer van landbouwgoederen naar Rusland af. Figuur 6.6 laat zien dat de grootste dip in maart 2022 was, net na de Russische inval in Oekraïne. Daarna herstelde de uitvoer zich weer snel.

De uitvoer van vaccins en landbouwmachines gaat gestaag door
Tot dusverre is er enkel een overzicht getoond van de handel in landbouwgoederen. Er zijn ook landbouwgerelateerde goederen, goederen ten behoeve van de landbouw- en voedingssector (zie verder hoofdstuk 5). Figuur 6.7 toont dat de Nederlandse uitvoer van landbouwgerelateerde goederen is toegenomen sinds de Russische inval in Oekraïne van 184 mln. euro in 2021 tot 239 mln. euro in 2022. Met een uitvoerwaarde van 172 mln. werd in 2023 tijdens de eerste negen maanden al bijna net zo veel uitgevoerd als in 2021. In 2023 waren dierenvaccins met een waarde van 48 mln. euro het belangrijkste landbouwgerelateerde exportproduct naar Rusland. De top drie werd compleet gemaakt met broedmachines en veevoerbereiders (44 mln.) en oogst- en dorsmachines (22 mln.). Landbouwmachines waren als productgroep het meest belangrijk van alle landbouwgerelateerde goederen in 2023.

Lees hier verder.
Kies een sector
Contactpersoon
Petra Berkhout
070 3358103
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
1) De uitvoercijfers omvatten alle producten van Nederlandse komaf, plus wederuitvoer. Op het moment van schrijven waren maandcijfers beschikbaar tot en met november 2023. Cijfers over heel 2023 zijn dan ook gebaseerd op schattingen en hebben een voorlopig karakter.

2) Er is hier gekeken naar de belangrijkste goederen op een gedetailleerd niveau: de eerste 4 digits van het Geharmoniseerd Systeem, zoals 0603 voor snijbloemen of 1209 voor zaaigoed). In de bijlage staat het gehele overzicht van de goederenhandel met Rusland en Oekraïne, maar dan voor een geaggregeerd niveau (2 digit HS, zoals 06 voor sierteelt of 12 voor oliehoudende zaden en vruchten).

3) Waarde van een bruto-exportstroom minus het verbruik van geïmporteerde grondstoffen, halffabricaten en ondersteunende diensten.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven