Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Economische ontwikkelingen - Alle agrarische producten

Algemeen economische ontwikkeling en assumpties
31-1-2019

De Nederlandse Market Outlook veronderstelt een voortzetting van de huidige landbouw-, handels- en milieumaatregelen. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), met haar directe betalingen en vergroening, wordt verondersteld te worden gecontinueerd tot in de toekomst. Voor Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat rekening is gehouden met de EU Richtlijn en de beperkingen die dit inhoud voor de aanwending en productie van dierlijke mest. De Outlook volgt zoveel als mogelijk dezelfde veronderstellingen en aannames met betrekking tot wereldmarktontwikkelingen als die de Europese Commissie hanteert in haar EU Agricultural Outlook for Markets and Income 2018-2030 (gepubliceerd op 7 december 2018).

Normale omstandigheden

Er wordt uitgegaan van normale klimatologische (gemiddelde weersomstandigheden) en agronomische (geen ziekteuitbraken) condities. Deze veronderstellingen houden in dat markten zich gelijkmatig en zonder schokken zullen ontwikkelen. Dat de werkelijkheid ingewikkelder en ongelijkmatiger zal zijn wordt direct erkend. Het accent ligt bij de Market Outlook echter vooral op de trends en patronen die de toekomst mede vorm en richting zullen geven en minder op korte termijn bewegingen in prijzen en productievolumes.

Macro-economie
Met betrekking tot de macroeconomie wordt er van uitgegaan dat de olieprijs nog laag zal blijven, maar in de toekomst wel gaat oplopen (van circa $74 per barrel in 2018 naar $80 per barrel in 2025). Er wordt verder aangenomen dat de wisselkoers van de euro eerst zal deprecieren ten opzichte van de Amerikaanse dollar (de dollar apprecieert van 1.18€/$ in 2018 naar 1.13€/dollar in 2021) waarna de euro zich zal herstellen en in waarde zal stijgen. Een zwakkere euro (depreciatie) maakt het voor de EU gemakkelijker om te exporteren omdat EU producten, omgerekend in buitenlandse valuata, dan goedkoper worden. De informatie met betrekking tot de wisselkoers is onzeker (de OECD-FAO en de Europese Commissie hanteren enigszins verschillende veronderstellingen).

Wat betreft de economische groei wordt aangenomen dat het bruto nationaal product (BNP) groeit met bijna 1.9% per jaar in 2018-2019 en waarna de groei gelijdelijk zal dalen naar 1.5% in 2025. De bevolkingsgroei in de EU is laag en bedraagt circa 0.1% per jaar. De economische groei in Nederland is wat sterker dan het EU gemiddelde, terwijl de bevolkingsgroei in Nederland is gelijk aan die in de rest van Europa.

Aanbod en gebruik-balansen
In de Market Outlook wordt informatie over product balansen gegeven. De categorie binnenlands verbruik omvat niet alleen humane consumptie, maar ook veranderingen in indirecte consumptie (na verwerking) en soms ook aanpassingen in voorraden. De handel geeft niet de absolute importen en exporten weer, maar het netto resultaat van beide (de netto-export). Een negatieve netto export betekent dat er sprake is van import.Kies een sector
Contactpersoon
Roel Jongeneel
070-3358176
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven