Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Verbreding
     
Verbreding
Kies een indicator
Bedrijven - Land- en tuinbouw

Toename agrarische bedrijven met multifunctionele activiteiten
26-4-2022

Op veel land- en tuinbouwbedrijven in Nederland worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Het aantal bedrijven met activiteiten zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer en/of recreatie is in 2020 verder toegenomen. Multifunctionele activiteiten komen in het algemeen relatief vaak voor op melkveebedrijven (36%), overige graasdierbedrijven (19%), vollegrondstuinbouwbedrijven (15%) en akkerbouwbedrijven (14%). De meest voorkomende activiteit is agrarisch natuurbeheer. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research in de reeks Kijk op multifunctionele landbouw in opdracht van het ministerie van LNV.Boerderijverkoop
Door de Covid-19-pandemie zien we een toegenomen vraag naar producten rechtstreeks van de boerderij en daardoor over de hele linie een stijging van het aantal bedrijven met boerderijverkoop tot 3.870 in 2020 (+22%). De grootste stijging doet zich voor bij het aantal kleine verkooppunten langs de weg (+75%). Maar ook het aantal grote kramen langs de weg, kleine en middelgrote boerderijwinkels, grote boerderijwinkels en bedrijven die leveren aan huis is gestegen.

Zorglandbouw
Het aantal zorgboerderijen is sinds 2018 met ongeveer 50 gestegen tot 1.300 bedrijven. Eind 2020 beschikten rond de 900 bedrijven over een gecertificeerd kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw & Zorg. Ook niet bij de Federatie aangesloten bedrijven (naar schatting 400 zorgboerderijen) hebben voor een groot deel een of andere vorm van certificering. Dit wordt in toenemende mate, in het kader van een verdere professionalisering, gevraagd door financiers van de zorg. Het totaal aantal cliĆ«nten dat in 2020 zorg werd verleend op een boerderij wordt ingeschat op ruim 30.000, een stijging van 20% ten opzichte van 2018.

Recreatie
Het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt is in 2020 iets gestegen ten opzichte van 2018 naar ongeveer 3.200 bedrijven. Het aantal campings en groepsaccommodaties nam iets af, maar het aantal huisjes/appartementen groeide enigszins. Er was vooral een toename in de kleinschalige horeca, omdat veel Nederlanders het platteland opzochten en er behoefte was aan accommodaties waar mensen konden eten en drinken. Het aantal B&B&39;s is gelijk gebleven.

Agrarische kinderopvang
Het totale aantal agrarische bedrijven dat kinderen opvangt is ten opzichte van 2018 met 7% toegenomen naar circa 263 bedrijven. Hiervan zijn ongeveer 105 bedrijven met kinderdagopvang (KDV) en/of buitenschoolse opvang (BSO), peuteropvang en vakantieopvang. Van deze bedrijven is ongeveer de helft aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De overige bedrijven met kinderopvang (158) bieden zogenaamde gastouderopvang aan. Agrarische kinderopvang vind je vaker op melkveebedrijven.

Agrarisch natuurbeheer
Het aantal bedrijven in 2020 met opbrengsten uit agrarisch natuurbeheer bedraagt ruim 11.000 bedrijven. Hiervan ontvangen bijna 11.000 bedrijven een uitbetaling vanuit de regeling agrarische natuur- en landschapsbeheer (ANLb) via de regionale collectieven. In 2020 bedroeg het areaal agrarisch natuurbeheer bijna 89.000 uitbetaalde netto hectare, een toename van 12.000 ha ten opzichte van 2018. In totaal wordt op ruim 5% van het agrarische areaal enige vorm van agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. Dit wordt gedaan door ongeveer 20% van de agrarische ondernemers in Nederland.

Boerderijeducatie
Het aantal agrarische bedrijven met educatieve activiteiten is de laatste jaren gestegen tot ongeveer 1.000 bedrijven in 2020. Boerderijeducatie komt het meest voor op melkveebedrijven. Ongeveer een derde van het aantal educatieboerderijen (325 stuks eind 2020) is aangesloten bij het Platform Boerderijeducatie Nederland. Dit aantal is de laatste jaren flink gestegen en neemt nog steeds toe.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven