Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Ammoniakemissie - Land- en tuinbouw

Ammoniakemissie in de landbouw in 2020 licht gestegen
25-11-2022

De ammoniakemissie in de landbouw was in 2020 met bijna 107 mln. kg 1 mln. kg hoger dan in 2019. De oorzaak van deze kleine stijging waren de hogere N-gehalten in het ruwvoer. Daarvoor was de ammoniakemissie vanaf 2010 min of meer stabiel op een niveau van 110 à 115 mln. kg NH3. De rundveehouderij had in 2020 met 59 mln. kg uit dierlijke mest het grootste aandeel, gevolgd door de varkenshouderij met 18 mln. kg en de pluimveehouderij met 12 mln. kg.

Tussen 1990 en 2000 is de ammoniakemissie meer dan gehalveerd tot circa 155 mln. kg NH3. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het wettelijk voorgeschreven emissiearm aanwenden van mest, in de jaren negentig werd het breedwerpig bovengronds uitrijden van mest verboden. Daarnaast is in diezelfde periode het aantal dieren gedaald en was als gevolg van voermaatregelen de stikstofexcretie per dier lager.
Na 2000 is de verdere daling van de ammoniakemissie vooral te danken aan een toename van het aantal emissiearme stallen in de intensieve veehouderij en een afname van de aanwending van dierlijke mest in de Nederlandse land- en tuinbouw, doordat meer mest wordt geëxporteerd. De daling tussen 2017 en 2020 van 7,6 mln. kg is vooral toe te schrijven aan minder dieren in de rundveehouderij, als gevolg van de invoering van het fosfaatquotum voor melkvee, en lagere stikstofgehalten in het voer voor rundvee. Naast ammoniakemissie uit de land- en tuinbouw, vindt er jaarlijks ook ammoniakemissie uit overige sectoren plaats van 14 à 15 mln. kg.
Het doel van het huidige kabinet is om de ammoniakemissies in 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het jaar 2020 (Coalitieakkoord, 2021). Dat verwacht men te kunnen bereiken met (Van den Born, 2020):
- De provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Ppav). De verwachting is dat daarmee in 2025 het aantal melk- en kalfkoeien met 0,7% en het aantal varkens met 3,4% zal zijn verminderd (Vonk et al, 2022);
- Vrijwillige opkoop namens de Landelijke beeindigingsregeling veehouderij. Deze regeling is nog niet door de EU goedgekeurd en zal waarschijnlijk nog aangepast worden
- Meer weidegang
- Verdunnen van mest voor zodenbemesters in zandgebieden
- Maatregelen ten behoeve van integraal-emissiearme stallen voor varkens en melkvee. Dat houdt in dat vanaf 2025 alleen maar nieuwbouw en verbouw van stallen mag plaatsvinden die voldoen aan het integrale-emissiearme concept. Wat voor stallen dat exact zijn dat is nu nog niet bekend. Er wordt hiervoor door de overheid een subsidie verstrekt van 40% van de investering
- Verlagen van het ruweiwitgehalte in veevoer voor varkens, pluimvee en melkvee. Deze maatregel is nog niet in detail uitgewerkt.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Katrin Oltmer
+31628517514
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • website Emissieregistratie.
 • Deze indicator wordt ook gepresenteerd op het compendium voor de leefomgeving.
 • Jimmink, B.A., P.W.H.G. Coenen, R. Droge, G.P. Geilenkirchen, A.J. Leekstra, C.W.M. van der Maas, R.A.B. te Molder, C.J. Peek, J. Vonk and D. Wever (2015). Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2013; Informative Inventory Report 2015. Bilthoven, RIVM, RIVM report 2014-0166
 • http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/emission_explanation.nl.aspxAfwijkingen
 • Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, M.B.H. Ros, G.L. Velthof, J. Vonk en T. van der Zee (2021). Emissies naar de lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019. Wageningen, Wageningen University and Research, WOt-technical report 203
 • Coalitieakkoord 2021-2025 (2021). Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. VVD, D66, CDA en CristenUnie
 • Van den Born, Gert Jan, Lars Couvreur, Jan van Dam, Gerben Geilenkirchen, Maarten ’t Hoen, Robert Koelemeijer, Marian van Schijndel, Martijn Vink, Emma van der Zanden (2020). Analyse stikstofbronmaatregelen, Analyse op verzoek van het kabinet van zestien maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland te beperken. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag, publicatienummer: 4073Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven