Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Mestafzet - Veehouderij

Graasdierhouderij minder grondgebonden
31-3-2017

De hoeveelheid graasdiermest die op het eigen bedrijf wordt afgezet is tussen 2011 en 2015 gedaald van 86 naar 77%. Dit is het gevolg van enerzijds de gestegen mestproductie op het bedrijf en anderzijds de aangescherpte gebruiksnormen waardoor minder mest kan worden geplaatst. Hierdoor zijn de afvoer van graasdiermest naar andere bedrijven en de export bijna verdubbeld. Omdat export is gedefinieerd als alle mest die niet in de Nederlandse landbouw is afgezet, valt de mestafzet bij hobbybedrijven, particulieren en natuurterreinen ook onder export.Afzet varkensmest in de Nederlandse landbouw gedaald naar 40%
In de periode 2010-2015 is de afzet naar de Nederlandse landbouw van fosfaat in varkensmest gedaald van 80 naar 40%. In 2015 wordt een derde van de geproduceerde varkensmest geëxporteerd, in 2010 was dat nog geen 10%.

De fosfaatproductie in varkensmest is tussen 2011 en 2012 met 15% gedaald. Een belangrijke oorzaak van deze daling is de overgang in de varkenshouderij van het mesten van borgen naar die van beren. Beren hebben een betere voerderconversie dan borgen. Echter, door het aanscherpen van de gebruiksnormen tussen 2009 en 2015 en door de toegenomen concurrentie met graasdiermest op de mestmarkt is de afzet van varkensmest naar de akkerbouw en naar extensieve veehouderijbedrijven meer dan gehalveerd. De export was in 2010 aanzienlijk lager dan in de overige jaren. Dit kwam doordat Duitsland tijdelijk extra regels voor import van mest had ingevoerd.

Bij de afzetbestemmingen van varkensmest is een vrij grote post ‘onbekend’. In 2015 bedroeg deze 11 miljoen kg fosfaat. Deze post is het gevolg van het feit dat er een aantal onzekerheden zijn over het precieze aantal dieren en de fosfaatproductie per dier waardoor de exacte fosfaatproductie in varkensmest niet bekend is. Daarnaast spelen ook onzekerheden in de mestafzet een rol.


Hogere fosfaatproductie van pluimveemest resulteert in meer export
Van het geproduceerde fosfaat in pluimveemest wordt 90 tot 95% verwerkt of geëxporteerd. De fosfaatproductie was in 2015 6% hoger dan die van 2013. Deze stijging was het gevolg van een toename van het aantal dieren. Deze extra productie werd volledig geëxporteerd. In 2012 was er een daling van de afzet van pluimveemest, die met name werd veroorzaakt door een lagere excretie per dier per jaar voor vleeskuikens.


Afzet overige mestsoorten stijgt door meer rosé vleeskalveren
De mestproductie en de afvoer naar andere bedrijven van fosfaat in overige mestsoorten is in 2015 gestegen door een toename van het aantal rosé kalveren. De berekende afzet voor de jaren 2009-2011 was per afzetbestemming afgerond op hele miljoenen. Hierdoor lijken de veranderingen groter dan ze feitelijk waren. De veranderingen waren het gevolg van een aantal kleine veranderingen bij export en afzet op het eigen bedrijf. 


Kies een sector
Contactpersoon
Katrin Oltmer
+31628517514
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven