Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Akkerbouw

Verschillen in stikstofgebruik tussen regio’s nemen toe
12/23/2021

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn de verschillen tussen de regio’s in het gebruik van stikstof in de afgelopen 10 jaar duidelijk toegenomen. Op nationaal niveau schommelde de totale stikstoftoediening via organische en anorganische meststoffen rond de 225 kg stikstof per ha. In de Kleiregio is het stikstofgebruik, in lijn met de ruimere gebruiksnormen voor gewassen op kleigrond, van alle regio’s het hoogst. In de periode 2016-2020 gebruikten de akkerbouwers in de Kleiregio per ha 244 kg aan stikstof. In dezelfde periode gebruikten de akkerbouwers in de Zand- en Lössregio ongeveer 40 respectievelijk 50 kg minder stikstof per ha dan de akkerbouwbedrijven in de Kleiregio. Oorzaken voor deze opgelopen verschillen tussen de Kleiregio en de Zand- en Lössregio zijn aanscherpingen in de gebruiksnormen voor gewassen op zand- en lössgrond en ontwikkelingen op de mestmarkt.

 

Toename in gebruik van stikstof via dierlijke mest in de Klei- en Zandregio
In de Zandregio is het gebruik van stikstofkunstmest teruggebracht. Dit gebruik daalde van gemiddeld 79 kg per ha in periode 2015-2017 naar 63 kg in de periode 2018-2020. Het gebruik via dierlijke mest bleef met een gemiddelde van 118 kg per ha in de periode 2015-2017 nagenoeg gelijk met 120 kg per ha in de periode 2018-2020. Ook de akkerbouwbedrijven in de Kleiregio zijn in de afgelopen 10 jaar geleidelijk aan meer stikstof uit dierlijke mest gaan gebruiken. In periode 2010-2015 schommelde het gebruik via dierlijke mest rond de 72 kg stikstof per ha. In de periode 2018-2020 steeg dit naar ongeveer 91 kg per ha. Het gebruik van kunstmest is in de Kleiregio gedaald. In de periode 2010-2015 was dit gemiddeld 142 kg stikstof per ha en in de periode 2018-2020 is dit gedaald naar 131 kg stikstof per ha. Per saldo heeft de toename in het gebruik via dierlijke mest geleid tot een beperkte stijging van het totale gebruik van stikstof in de Kleiregio.

Door de sterke(re) toename in gebruik van stikstof uit dierlijke mest in de Kleiregio is het verschil met de Zandregio minder groot dan voorheen, maar in 2020 nog altijd 24 kg per ha. In de Lössregio lag het stikstofgebruik via dierlijke mest doorgaans tussen het gebruik van de Kleiregio en de Zandregio in. In de laatste twee jaren valt het gemiddelde stikstofgebruik per ha in de Lössregio echter onder het gemiddelde van de Kleiregio. Met in 2020 een gebruik van 85 kg stikstof per ha (7 kg stikstof per ha minder dan in de Kleiregio).Aandeel van kunstmest in het stikstofgebruik slinkt
Op nationaal niveau is op de akkerbouwbedrijven waarop het LMM is gericht, in 2020 gemiddeld 54% van het stikstofgebruik afkomstig uit kunstmest en 38% uit dierlijke mest. De overige 8% is via overige organische meststoffen (zoals compost) aangevoerd. Bij de start van het gebruiksnormenstelsel lag het aandeel van kunstmest hoger. De akkerbouwers maken voor een aanzienlijk deel van de stikstofvoorziening dus gebruik van kunstmest, maar deze ‘afhankelijkheid’ is in de periode 2006-2020 wel afgenomen. Het minst afhankelijk zijn de akkerbouwbedrijven in de Zandregio. In deze regio was in de periode 2018-2020 gemiddeld een derde van de gebruikte stikstof uit kunstmest afkomstig. In de Kleiregio is het aandeel van kunstmest het meest afgenomen, maar met ruim 50% in de periode 2018-2020 van alle regio’s nog wel het hoogst. In de Lössregio vertoont het aandeel van kunstmest weinig verandering.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page