Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Melkveehouderij

Stikstofgebruik bestaat voor twee derde uit dierlijke mest
8/6/2021

Op de melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is gemiddeld een derde van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en twee derde uit dierlijke mest. Overige organische meststoffen zoals compost worden niet of nauwelijks gebruikt. In de periode 2002-2019 is de verhouding stikstof uit kunstmest en dierlijke mest vrijwel stabiel. In 2019 is het totale stikstofgebruik door melkveebedrijven gemiddeld met circa 4% afgenomen, waarmee de afname het sterkst was in de Lössregio (-36 kg per ha). Het stikstofgebruik in de Zand-, Klei- en Veenregio is in 2019 respectievelijk 17, 16 en 5 kg per ha cultuurgrond lager dan in 2018.


 
Kunstmestgebruik trendmatig gedaald
De stikstofgift uit kunstmest per ha cultuurgrond op melkveebedrijven laat sinds de eeuwwisseling een trendmatige daling zien, met uitzondering van de periode 2014-2017 waar de gift op een wat hoger niveau lag. Vanaf 2018 zit hier weer een daling in, ook in 2019 is deze verder gedaald. Melkveebedrijven in de Kleiregio hebben gemiddeld genomen het hoogste stikstofgebruik uit kunstmest, te weten 142 kg stikstof per ha in 2019. De melkveebedrijven in de Zandregio gebruiken de laatste jaren ongeveer 100 kg stikstof uit kunstmest per ha.

Verdere daling van mestgebruik in 2019 
Mede als gevolg van de lagere stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest bij derogatie voor zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht is het gemiddelde dierlijke mestgebruik sinds 2005 flink afgenomen, vooral in de Zand- en Lössregio. In de Veenregio was de daling sinds 2005 iets kleiner, maar de dierlijke mestgift kwam ook van een lager niveau. Naast lössgrond hebben melkveebedrijven in de Lössregio ook circa 16% kleigrond ter beschikking waarvoor een stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest geldt van 250 kg per ha bij derogatie. In de periode 2006-2019 schommelt het stikstofgebruik uit dierlijke mest in de Klei-, Zand- en Veenregio tussen de 220 en 240 kg per ha.

Lagere gewasgroei als gevolg van droge weersomstandigheden leidde tot een verminderd gebruik van kunstmest in 2018. Het gebruik van stikstofkunstmest is in 2018 gedaald met gemiddeld 12 kg per ha en daalde in 2019 verder met nog eens 3 kg stikstof per ha.
 

Stikstofbemesting bijna 30% lager dan in 1991-1998  
Als over de periode 1991-2019 wordt gekeken naar de stikstofbemesting per ha cultuurgrond, is een forse afname in de periode voor 2006 zichtbaar. Als reactie op de mestwetgeving zijn melkveehouders de stikstof in dierlijke mest efficiënter gaan benutten. Die ontwikkeling heeft samen met de oplopende kunstmestprijzen geleid tot een sterke afname in het gebruik van stikstofkunstmest. Ook het gebruik van organische mest (vooral dierlijke mest) is in de jaren na 2006 gemiddeld 30% lager dan het gemiddelde gebruik in de periode 1991-1998. Het vanaf 2006 geldende gebruiksnormenstelsel met restricties op het gebruik van dierlijke mest en kunstmest legt het gebruik van meststoffen verder aan banden.

Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page