Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Akkerbouw

Fosfaatgebruiken vergelijkbaar met 2019
12/23/2021

De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in de periode 1991-2020 steeds minder fosfaat gaan gebruiken. Gemiddeld over de regio’s en de bijbehorende hectares, is er in 2020 62 fosfaat per ha gebruikt via meststoffen. Dat is vergelijkbaar met 2019 maar 28% minder dan bij de start van het gebruiksnormenstelsel in 2006 en ruim 40% minder dan de gemiddelde fosfaatgiften in het begin van de jaren negentig. Het lagere gebruik is vooral het gevolg van een sterke reductie in het gebruik van kunstmestfosfaat. Van de in 2020 gebruikte 62 kg per ha was gemiddeld 8 kg ofwel 13% uit kunstmestfosfaat afkomstig. In 2006 werd er gemiddeld nog 30 kg kunstmestfosfaat gebruikt (een derde van de totale fosfaataanvoer).

Ontwikkelingen per regio
In de periode 1991-2020 hebben de akkerbouwers in de Zandregio het fosfaatgebruik het sterkst moeten terugbrengen. De gemiddelde fosfaatgift van akkerbouwbedrijven in de Zandregio in 2020 van 60 kg per ha is ongeveer 45% minder dan in het begin van de jaren negentig. In de Klei- en Lössregio nam het gemiddelde fosfaatgebruik tussen 1991 en 2020 iets minder fors af (34 – 39%).

Sinds de intrede van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is het gebruik van fosfaatkunstmest sterk afgenomen (onder MINAS werd fosfaatkunstmest niet meegeteld). In 2020 is in de Zand- en Lössregio per ha gemiddeld nog respectievelijk 4 en 2 kg fosfaat uit kunstmest gebruikt, voor de Kleiregio komt het gemiddelde uit op 11 kg per ha. Deze gebruiken betekenen dat het gebruik sinds 1991 aanzienlijk is beperkt.Minder aanvoer via dierlijke mest in de Zand- en Lössregio
Op de akkerbouwbedrijven is het gebruik van fosfaat via dierlijke mest lange tijd stabiel gebleven. In de Zandregio schommelde het gemiddelde fosfaatgebruik in de periode 1991-2010 tussen de 40-80 kg per ha. In de Kleiregio werd in deze jaren 30-70 kg fosfaat per ha gebruikt. Met ingang van 2010 is de hoogte van de fosfaatgebruiksnormen afhankelijk gemaakt van de fosfaattoestand van de bodem. Vooral de normen voor bouwland met een hoge of neutrale fosfaattoestand zijn sindsdien stapsgewijs aangescherpt. Deze beleidswijzigingen hebben er duidelijk toe geleid dat de akkerbouwers in de Löss- en Zandregio vanaf 2011 minder fosfaat uit dierlijke mest zijn gaan gebruiken. In de Zandregio lag het gebruik in 2019 en 2020 respectievelijk op 44 en 43 kg fosfaat per ha. In de Lössregio was dit in 2019 al erg laag met 37 kg fosfaat en 2020 is het zelfs naar 33 kg fosfaat per ha gezakt. In de Kleiregio schommelde het fosfaatgebruik via dierlijke mest in de periode 2012-2020 rond de 40 kg per ha.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page