Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Akkerbouw

Fosfaatgebruiken in 2022 vergelijkbaar met 2021
21-12-2023

De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in de periode 1991-2022 steeds minder fosfaat gaan gebruiken. Gemiddeld over de regio’s en de bijbehorende hectares, is er in 2022 64 kg fosfaat per ha gebruikt via meststoffen. Dat is vergelijkbaar met 2021 maar circa 26% minder dan bij de start van het gebruiksnormenstelsel in 2006 en circa 40% minder dan de gemiddelde fosfaatgiften in het begin van de jaren negentig. Het lagere gebruik is vooral het gevolg van een sterke reductie in het gebruik van kunstmestfosfaat. Van de in 2022 gebruikte 64 kg per ha was gemiddeld 5 kg ofwel 9% uit kunstmestfosfaat afkomstig. In 2006 werd er gemiddeld nog 30 kg kunstmestfosfaat gebruikt (een derde van de totale fosfaataanvoer).

Ontwikkelingen per regio
In de periode 1991-2022 hebben de akkerbouwers in de Zandregio het fosfaatgebruik het sterkst moeten terugbrengen. De gemiddelde fosfaatgift van akkerbouwbedrijven in de Zandregio in 2022 van 63 kg per ha is ongeveer 40% minder dan in het begin van de jaren negentig. In de Klei- en Lössregio’s nam het gemiddelde fosfaatgebruik tussen 1991 en 2022 iets minder fors af (respectievelijk 39% en 32%).

Sinds de intrede van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is het gebruik van fosfaatkunstmest sterk afgenomen (onder MINAS werd fosfaatkunstmest niet meegeteld). In 2022 is in de Zand- en Lössregio’s per ha gemiddeld nog respectievelijk 2 en 3 kg fosfaat uit kunstmest gebruikt, voor de Kleiregio komt het gemiddelde uit op 7 kg per ha. Deze gebruiken betekenen dat het gebruik sinds 1991 aanzienlijk is beperkt.Minder aanvoer via dierlijke mest in de Zand- en Lössregio
Op de akkerbouwbedrijven is het gebruik van fosfaat via dierlijke mest lange tijd stabiel gebleven. In de Zandregio schommelde het gemiddelde fosfaatgebruik in de periode 1991-2010 tussen de 40-80 kg per ha. In de Kleiregio werd in deze jaren 30-70 kg fosfaat per ha gebruikt. Met ingang van 2010 is de hoogte van de fosfaatgebruiksnormen afhankelijk gemaakt van de fosfaattoestand van de bodem. Vooral de normen voor bouwland met een hoge of neutrale fosfaattoestand zijn sindsdien stapsgewijs aangescherpt. Deze beleidswijzigingen hebben er duidelijk toe geleid dat de akkerbouwers in de Löss- en Zandregio’s vanaf 2011 minder fosfaat uit dierlijke mest zijn gaan gebruiken. In de Zandregio lag het gebruik in 2021 en 2022 respectievelijk op 45 en 51 kg fosfaat per ha. In de Lössregio was dit in 2021 en 2022 relatief laag met respectievelijk 38 en 32 kg fosfaat. In de Kleiregio schommelde het fosfaatgebruik via dierlijke mest in de periode 2012-2022 rond de 40 kg per ha, waarbij het fosfaatgebruik in 2021 het laagst was met een gemiddelde van 36 kg fosfaat per ha (tegenover 40 kg fosfaat per ha in 2022).

Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven