Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Bedrijven, areaal en omvang - Akkerbouw

Areaal en aantal bedrijven
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.

In 2023 nam door een wijziging in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) het aantal bedrijven dat akkerbouwgewassen teelt en het areaal akkerbouwgewassen toe. Dit kwam in belangrijke mate door uitbreiding van het areaal agrarische natuurmengsel binnen de categorie overige akkerbouwgewassen en uitbreiding van de arealen braak en groenbemesting. Die teelten vinden niet alleen plaats op bedrijven die al akkerbouwgewassen teelden, maar ook op veehouderijbedrijven zonder akkerbouwgewassen, zoals melkveebedrijven met alleen grasland of snijmais als gewas. Veelal gaat het bij die nieuwe teelten maar om relatief kleine oppervlakten. Hierdoor is de toename van het areaal akkerbouwgewassen relatief beperkt, maar is wel sprake van een flinke toename van het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen. En daardoor daalt ook het gemiddelde areaal akkerbouwgewassen per bedrijf met akkerbouwgewassen fors.

Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Zie voor meer informatie.

In 2022 was er sprake van een trendbreuk in de bedrijfstypering doordat het aantal paarden en ponys niet meer werd uitgevraagd in de Gecombineerde Opgave. Tot 2022 werden bedrijven met paarden en ponys bij overige graasdierbedrijven ingedeeld. In 2022 was van deze bedrijven alleen het areaal grasland bekend, waardoor deze bedrijven als akkerbouwbedrijf werden getypeerd. Dit zorgde in 2022 voor een toename van het aantal akkerbouwbedrijven en een afname van het areaal cultuurgrond per akkerbouwbedrijf. In 2023 is die trendbreuk hersteld: de uitvraag naar paarden en ponys is wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave en een deel van die bedrijven met paarden of ponys valt weer onder de ‘paard- en ponybedrijven’, net zoals tot 2021 het geval was. Hierdoor nam het aantal akkerbouwbedrijven in 2023 af en nam de gemiddelde bedrijfsomvang van de akkerbouwbedrijven weer toe, tot het niveau van 2021.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven