Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Vertrouwen land- en tuinbouw verder omlaag
11/11/2021

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de economische ontwikkeling van hun bedrijf is in het derde kwartaal verder gedaald. De Agro Vertrouwensindex daalde 2 punten en komt op 6 punten. Ook in het tweede kwartaal daalde de index al. De voorzichtige toename van het vertrouwen tot het eerste kwartaal van 2021, is dus nu weer aan het afnemen. De afname van 2 punten kwam tot stand door een zowel een daling van de stemmingsindex (-3) als van de verwachtingen voor de middellange termijn (-1). Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex, die eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd.In de meeste land- en tuinbouwsectoren van de monitor daalde het vertrouwen van boeren en tuinders ten opzichte van een kwartaal eerder. Pluimveehouders zijn daarop een uitzondering. De beperkte toename in deze sector kan worden beschouwd als een stabilisatie van het vertrouwen. De grootste verandering vond plaats bij de glastuinbouwers en varkenshouders. In deze sectoren daalde het vertrouwen dat ondernemers in hun eigen bedrijf hebben het sterkst (-12 punten). In andere sectoren bleef de daling beperkt tussen de 1 en 2 punten.
Na metingen over het derde kwartaal is het vertrouwen bij de opengrondtuinbouwsectoren het grootst. Dit zijn ondernemers die vollegrondsgroenten, fruit, bomen of bloembollen telen. Varkenshouders hebben momenteel het minste vertrouwen. Hier daalde de index naar -10 punten. Hierdoor zijn de pessimisten sterk in de meerderheid ten opzichte van de optimisten. Dit is ook het geval bij akkerbouwers. Maar hier ligt de index dichter bij het nulpunt.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde met 3 punten en komt hiermee op 13 punten. Vooral door de negatievere stemming bij de varkenshouderij zakte de index. Daar daalde de index maar liefst met 35 punten naar -21. Ook bij de melkveehouderij en akkerbouw daalde de stemming maar was het verschil ten opzichte van het tweede kwartaal wel een stuk minder groot dan bij de varkenshouderij. Bij de pluimveehouders steeg de stemmingsindex juist. Bij de tuinbouwsectoren is de stemming stabiel en nog altijd het hoogste van alle sectoren gevolgd door de pluimveehouderij. 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn boeren en tuinders in de land- en tuinbouw niet veel anders gaan denken dan een kwartaal eerder. De &39;conjunctuurindex terugkijkend&39; voor de gehele land- en tuinbouw veranderde nauwelijks. Maar de achterliggende verklarende factoren schommelden wel sterk. Zo werden de kosten volgens ondernemers hoger en bij een lagere productie waren de opbrengstprijzen een stuk hoger. Deze hogere prijs kon volgens ondernemers net zorgen voor een iets beter omzet en winst. De index staat in het derde kwartaal nog altijd op -12 punten. Met name kijken varkenshouders minder positief terug op de afgelopen 12 maanden. De index daalde 31 punten. Daarentegen steeg de index sterk bij de pluimveehouders (+13 punten). In andere sectoren veranderde de index veel minder sterk.

Voor de korte termijn (conjunctuurindex vooruitkijkend) is men wat negatiever dan een kwartaal eerder. De index van de totale land- en tuinbouw daalde hier iets meer dan 2 punten. De index daalde omdat vooral in de glastuinbouw sterk negatiever naar de nabije toekomst wordt gekeken. Ook in de akkerbouw en pluimveehouderij worden de zorgen groter geacht dan een kwartaal eerder. Alleen melkveehouders en varkenshouders kijken positiever vooruit dan 3 maanden eerder. In de (glas)tuinbouw zijn er vooral zorgen om de gestegen kosten. Overigens zijn die zorgen er in alle sectoren wel. In sectoren die er nu negatief uitschieten lijken de opbrengsten niet mee te stijgen met de kosten.

De index die de verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn van hun bedrijf weergeeft, daalde ook met 1 punt in het derde kwartaal van 2021 ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook hier zijn het de glastuinders, akkerbouwers en pluimveehouders die sterk negatiever zijn geworden over de verwachtingen voor hun bedrijfssituatie voor de middellange termijn. Zo daalde de index van glastuinders met 20 punten, wat een nog niet eerder vertoonde daling was. De index over de verwachtingen staat voor deze sector historisch laag. Ook bij akkerbouwers zijn de verwachtingen laag met een index van -14 punten. Zowel de index van pluimveehouders, varkenshouders en melkveehouders staat momenteel rond het nulpunt. In veel sectoren houden pessimisten en optimisten elkaar dan ook in evenwicht. De totale index van de land- en tuinbouw voor de middellange termijn is nu net weer onder het nulpunt gekomen, terwijl het langlopende gemiddelde een kleine 7 punten is.

In het derde kwartaal is een extra vraag gesteld. De resultaten van deze extra vraag leest u hier.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page