Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex nog maar net boven nulpunt
11/8/2022

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is beperkt gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de index een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwartaal van 2022 op 0,7 punt. Een index van nul, waar de index nu ongeveer op staat, geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de Agro Vertrouwensindex ook deze periode een divers beeld. Momenteel is de Agro Vertrouwensindex alleen bij de melkveehouders en de pluimveehouders positief. In de andere getoonde sectoren ligt de index onder het nulpunt. Varkenshouders zijn het negatiefst, gevolgd door de glastuinders. Bij drie sectoren veranderde de index minder dan een punt ten opzichte van een kwartaal geleden. Dat betrof de sectoren akkerbouw, opengrondstuinbouw en de melkveehouders. Bij de pluimveehouders daalde het vertrouwen (-3,5 punt), bij de glastuinbouw was de index 5 punten hoger dan het lage niveau van het 2e kwartaal van dit jaar. De stemmingsindex en de index van de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn ondernemers in de land- en tuinbouw iets positiever, ondanks dat deze index nog altijd onder het nulpunt staat. Overigens liggen alle (totaal)indexen van alle sectoren nog onder het nulpunt, melkveehouders uitgezonderd.

Tussen het tweede kwartaal van 2022 en het derde kwartaal van 2022 steeg de land- en tuinbouwindex met ruim 2 punten. De conjunctuurindex ‘terugkijkend’ staat nu op -2. De achterliggende indicatoren laten zien dat ondernemers iets negatiever zijn gestemd over de kosten die ze moeten maken: -80 punten tot een index van -83 punten. Positiever kijken ondernemers terug als het gaat om de opbrengstprijzen. De index nam toe met 5 punten. De productie-index was ook wat beter. Hierdoor steeg de omzet- en winstindex verder ook met 5 punten. Ondanks dat de winst opnieuw wat positiever werd beoordeeld, kwam de index nog altijd niet boven nul uit.

De varkenshouders kijken een stuk minder negatief terug op de afgelopen 12 maanden dan bij de vorige meting. Ook akkerbouwers en melkveehouders zijn positiever over de afgelopen 12 maanden. De tuinbouwsectoren bewegen juist omlaag. Daar kijken ze steeds somberder terug op hun bedrijfssituatie in de afgelopen 12 maanden. Dit komt vooral door een lagere productie voor zowel glas- als opengrondstuinders en gestegen kosten bij opengrondstuinders.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde net als de Agro Vertrouwensindex met 2 punten. Deze index staat nu op 20 punten. De gehele sector is hiermee dus nog altijd relatief positief gestemd en is nagenoeg gelijk aan het langlopende gemiddelde van deze index. Opvallend is dat bij veel sectoren deze index ook rond de 20 punten ligt. Zowel bij de akkerbouw als de opengrondtuinbouwsectoren, de glastuinbouw en de pluimveehouderij ligt de index om en nabij de 20 punten. Voor de varkenshouderij gaat dat niet op met een index van -15 punten. De melkveehouderij is daarentegen juist zeer tevreden over de huidige situatie (anno 3e kwartaal 2022) op het bedrijf. Voor deze sector is de index 32 punten, wat ver boven het langjarige gemiddelde van 21 punten is. Ten opzichte van de vorige meting een kwartaal eerder bleef de index nagenoeg gelijk bij de melkveehouders en de akkerbouw. Bij tuinbouwsectoren steeg de index, na een sterke daling in het voorgaande kwartaal. Bij de dierlijke sectoren (varkenshouderij en pluimveehouderij) nam de index af.

Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders negatiever gestemd dan bij de laatste meting een kwartaal eerder. De index daalde ruim 5 punten tot -20 punten. De pessimisten blijven dus in de meerderheid. De conjunctuurindex vooruitkijkend nam vooral af onder varkenshouders (-28 punten). De verwachting is daar dat de kosten zullen toenemen en de opbrengsten terug zullen lopen. Ook pluimveehouders verwachten mindere tijden (-6 punten) en ook akkerbouwers en melkveehouders verwachten dat de huidige omstandigheden de komende 12 maanden niet stand zullen houden (respectievelijk -5 en -9 punten). Opvallend genoeg nemen de indexen van de tuinbouwsectoren iets toe, maar blijven hiermee wel de laagste van de getoonde sectoren. Bij glastuinbouw verwacht men betere prijzen. Bij opengrondstuinbouw vertonen nagenoeg alle indexen een lichte verbetering, maar zijn de verschillen niet groot.

De verwachting voor de komende 2 à 3 jaar nam net als de stemmingsindex beperkt af; met bijna 2 punten. De index van de toekomstverwachting daalt verder tot bijna -17 punten. Er zijn dus meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch over de middellangere termijn van hun bedrijf. Dit geldt voor alle sectoren in de land- en tuinbouw. De zorgen zijn het grootste bij (glas)tuinders en akkerbouwers. Hier ligt de index rond de -25 punten. De enige sector die nog positief was de vorige keer zakt nu het hardst naar beneden. De varkenshouderij daalde met 18 punten naar een index van -7. Ondanks deze sterke daling zijn de melkveehouderij (-10 punten) en de pluimveehouderij (-13 punten) nog minder positief over de situatie van hun bedrijf voor de middellange termijn.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page