Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Rundvlees

Consumentenprijs rundvlees 5% hoger dan vorig jaar
7/20/2019

De consumentenprijsindex van rundvlees is in april 2019 uitgekomen op 108 punten (2015=100). Dat is 5% hoger dan het jaar ervoor. De hogere prijs houdt verband met de verhoging van de btw van 6% naar 9% per 1 januari. De rundvleesprijs van slachterijen en uitsnijderijen is in april uitgekomen op 97 punten. Dit is vrijwel gelijk aan het niveau in februari, maar 5% lager dan vorig jaar. De prijzen af boerderij zijn in april volgens het normale seizoenspatroon met 3% gestegen ten opzichte van februari.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) is in april 2019 uitgekomen op een niveau van 108 punten (2015=100), iets hoger dan in februari en maart (+1%). Het gemiddelde niveau van de CPI in de eerste vier maanden van 2019 is ruim 3 punten hoger dan in dezelfde periode in 2018 en 7 punten hoger dan in 2017. Dit heeft te maken met de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9% die per 1 januari is doorgevoerd. Vanaf 2015 was de consumentenprijs voor rundvlees lange tijd stabiel rond 100 punten en waren de (seizoensgebonden) schommelingen beperkt.

De prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen (PPI) is in april uitgekomen op 97 punten, vrijwel gelijk aan het niveau van februari, maar 4 punten (5%) lager dan in januari. Het gemiddelde niveau van de PPI in de eerste vier maanden van 2019 is 6 punten lager dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Vanaf 2016 zijn de schommelingen in de PPI relatief groot met tot bijna 15 punten verschil tussen het hogere niveau rond de jaarwisseling en het lagere niveau in de zomer. De schommelingen passen in een seizoenspatroon.

De prijsindex af boerderij is in april geëindigd op 106 punten, wat 3 punten hoger is dan in februari en 10 punten hoger dan in december. De relatief hoge prijzen in de eerste maanden van het jaar passen bij het seizoenspatroon.

De rundvleesmarkt wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de zuivelsector. Ondanks de uitstoot van melkkoeien vanwege het fosfaatreductieplan in 2017 bereikte de prijsindex af boerderij voor rundvlees een maximumhoogte van 112 punten in september 2017. Dit kwam door de goede buitenlandse vraag naar rundvlees en de bijbehorende hoge prijzen op de Europese markt. In 2018 en in de eerste maanden van 2019 is de situatie op de zuivelmarkten relatief gunstig gebleven. Gemiddeld hebben er over 2018 5% minder runderslachtingen plaatsgevonden dan in 2017. In de eerste vier maanden van 2019 zijn er 16% minder slachtingen geweest dan in dezelfde periode van 2018.

Keten
Consumenten kopen vers rundvlees bij de slager of in de supermarkt. Supermarkten en speciaalzaken kopen vlees via de groothandel of rechtstreeks van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen runderen rechtstreeks van de veehouders of met tussenkomst van handelaren en commissionairs. Runderen komen uit de vleesstierhouderij of de melkveehouderij. De meeste slachtingen van volwassen runderen in Nederland zijn de slachtingen van het afgestoten melkvee.

Toelichting op drie niveaus
De consumptie van rundvlees in Nederland is stabiel. In 2017 was het verbruik van rundvlees 15,4 kg per hoofd van de bevolking. Er is een seizoenspatroon in de afzet, met pieken in januari, het barbecueseizoen en in december (feestdagenmaand).

Op de Nederlandse retailmarkt zijn de inkooporganisaties van supermarkten Ahold Delhaize (35% marktaandeel), Jumbo (19% marktaandeel) en Superunie (28% gezamenlijk marktaandeel van aangesloten winkelformules) de belangrijkste afzetpartijen voor de vleesindustrie.

Nederland telt 285 grote en kleine slachterijen van vlees (geen pluimvee). Slechts negen slachterijen slachten meer dan 10.000 runderen per jaar (referentiejaar 2012). In 2018 zijn in totaal 664 duizend (volwassen) runderen geslacht met een geslacht gewicht van 224 duizend ton. Daarnaast kent Nederland 260 bedrijven die behoren tot de vleesverwerkende industrie en 980 grote en kleine groothandels in vlees en vleeswaren. In 2018 werd minder rundvlees en vleesproducten geïmporteerd (361 duizend ton) dan geëxporteerd (427 duizend ton). Het Nederlandse rundvlees komt van de melkveehouderij en van de vleesstierhouderij. De circa 26.000 bedrijven met rundvee houden in totaal 4,9 miljoen stuks rundvee, waarvan in totaal 2,9 miljoen stuks jongvee en koeien voor de melkveehouderij. Ten opzichte van de melkveehouderij is de stierenhouderij een bescheiden tak van de landbouw.

 
Prijsvorming
Supermarkten maken raamcontracten met leveranciers van rundvlees over de prijs en andere voorwaarden, bijvoorbeeld over aanvoervolumes tijdens bijzondere (piek)momenten. De prijsontwikkeling van rundvlees weerspiegelt de internationale marktsituatie. Ondanks de seizoenspatronen volgen de prijzen af boerderij van slachtrunderen, de producentenprijzen en de consumentenprijzen elkaar slechts in beperkte mate. Dit wordt mede verklaard door het grote belang van de import van rundvlees voor de consumptie in Nederland. Daarbij komt dat de inkoop van vlees slechts één van de kostencomponenten is bij de productie van vlees en vleeswaren in de verwerkende industrie en distributie via de retail. In het kader van het EU-landbouwmarkt- en prijsbeleid is rundvlees jarenlang een beschermd product geweest, waarbij de overheid de prijs ondersteunde. Door een reeks hervormingen is de markt geliberaliseerd. Vroeger speelden fysieke veemarkten een belangrijke rol. Om verspreiding van veeziektes te voorkomen, zijn de meeste veemarkten aan het begin van deze eeuw gesloten. Met de opkomst van het internet zijn virtuele veemarkten ontstaan die het mogelijk maken voor veehouders de prijsontwikkelingen beter te volgen.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page