Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  1/7/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  12/21/2020Minder goede prijzen in de sierteelt
Na een zomer met een goede prijsvorming, zorgde de tweede coronagolf dat de sierteeltmarkt op het oog weer in normale proporties kwam. De potplanten en tuinplanten leverden in september tot en met okt... lees meer


  12/21/2020Verdere daling van saldi in de veehouderij door dalende opbrengsten en hogere voerkosten
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in november 2020 uitgekomen op 12.500 euro. Dit saldo ligt 26% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde en 13% onder het niveau van november ... lees meer


  12/17/2020Inkomen land- en tuinbouw gedaald, wel grote verschillen tussen bedrijfstypen
In een jaar dat in het teken staat van corona is het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw geraamd op 54.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijn... lees meer


  12/17/2020Toename solvabiliteit land- en tuinbouwbedrijven in 2019
De gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven nam in 2019 licht toe ten opzichte van het jaar ervoor tot 74%. Bij een gelijkblijvende balanswaarde daalden de langlopende schulden licht... lees meer


  12/17/2020Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2019-2020 zeer divers door corona
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten verschilt sterk tussen 2019 en 2020. Dit hangt normaal gesproken samen met verschillen tussen jaren in productieomstandigheden ... lees meer


  12/17/2020Sectorresultaat land- en tuinbouw gedaald in 2020
In 2020 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 7,5% gedaald tot ongeveer 10,5 miljard euro. In 2020 is de ruilvoet van de agrarische sector achteruitgegaan: de gemiddelde op... lees meer


  12/14/2020Domein Dierlijk eiwit en Vis: de hotspots op het gebied van verduurzaming
De Monitor Voortgang Verduurzaming Voedselketens (MVVV) is gemaakt om inzicht te geven in de voortgang die de Nederlandse voedselsector in de laatste periode heeft gemaakt op de belangrijkste duurzaam... lees meer


  12/10/2020Prijzen af boerderij op laag niveau, consumentenprijzen minder hard gedaald
In september 2020 is de consumentenprijs van tafelaardappelen met 13% gedaald ten opzichte van twee maanden geleden. Ook de prijs van rundvlees daalde (met 2%). Alleen de prijs van vers fruit ste... lees meer


  11/25/2020Voedsel-Economisch Bericht: wie voedt Nederland?
In 2019 kochten Nederlandse consumenten voor circa 65 mld. euro aan eten en drinken in detailhandel (voornamelijk supermarkten) en foodservice (voornamelijk horeca). Dat is een stijging van circa 5% t... lees meer


  11/17/2020Monitor Duurzaam Voedsel 2019
We besteedden in 2019 18% meer aan duurzaam voedsel dan het jaar hiervoor. Consumenten zijn best bereid meer aan duurzaam voedsel uit te geven. Ook groeide het aanbod gestaag. Van de ruim 56 miljard ... lees meer


  11/12/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers aug 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/6/2020Voorzichtig herstel ondernemersvertrouwen in derde kwartaal
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het derde kwartaal van 2020 enigszins hersteld. Vrijwel alle sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de pluimveehoud... lees meer


  11/3/2020Feiten en cijfers rondom pluimveevlees en eieren
In Nederland worden op 1800 bedrijven kippen gehouden. Deze pluimveebedrijven zijn een schakel in een keten met toeleverende en afnemende/verwerkende bedrijven voor pluimveevlees en eieren. De toegevo... lees meer


  11/2/2020Agrarische grondprijs verder omlaag in derde kwartaal van 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2020 opnieuw gedaald, met 2,1% tot € 60.700 per ha. De daling van de gemiddelde grondprijs komt vooral door de lagere prijs v... lees meer


  10/28/2020Liquiditeitspositie van melkveebedrijven licht verbeterd, van akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het derde kwartaal hebben de coronasteunmaatregelen van de overheid en banken de verwachte neergang in de kasstroom gedempt. Dit leidde op de melkveebedrijven zelfs tot een lichte verbetering van d... lees meer


  10/28/2020Antibioticagebruik daalt weer in 2019
In 2019 is er 150 ton antibiotica (in tonnen werkzame stof) verkocht. Dit is een daling van 16% ten opzichte van 2018. De doelstelling van de overheid van een reductie van 70% ten opzichte van het ref... lees meer


  10/1/2020Consumenten- en producentenprijzen voor vlees en eieren verder uiteen
Terwijl de consumentenprijzen voor vlees en eieren in juni en juli op een hoog niveau bleven, stonden de betreffende producentenprijzen onder druk. De prijzen van pluimveevlees en rundvlees in de wink... lees meer


  10/1/2020Saldi veehouderij in de zomer fors gedaald
Het maandsaldo van het melkveebedrijf kwam in augustus 2020 uit op 14.000 euro. Dit was 7% lager dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar en 20% onder het tienjaarsgemiddelde. De daling wordt ver... lees meer


  10/1/2020Herstel sierteeltsector dankzij hoge prijzen, maar onzekerheid blijft
De zomerperiode is traditioneel een slappe periode voor de bloemenhandel, maar door de bijzondere omstandigheden in 2020 ten gevolge van corona, kwam er schaarste op de markt met hoge prijzen en een h... lees meer


  9/11/2020Kottersector boekt in 2019 fors minder resultaat, 2020 wordt een zwaar jaar.
Resultaat
De Nederlandse kottersector heeft 2019 afgesloten met een geschat resultaat van 13 à 20 mln. euro. Dat is fors lager dan het resultaat over 2018, toen nog... lees meer


  9/10/2020Kostprijs gangbare melkveebedrijven in 2018 op langjarig gemiddelde maar stijgt op de biologische bedrijven
De kostprijs is in de periode 2014-2018 per saldo gedaald door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten (-45%). Wel neemt de gangbare kostprijs in 2017 en 2018 met 2,4 euro per 100 k... lees meer


  9/10/2020Kritieke melkprijs tussen 2014 en 2018 gedaald voor gangbare melkveebedrijven, maar blijft hoog
De kritieke melkprijs (lange en korte termijn) is tussen 2014 en 2018 voor de gangbare melkveebedrijven per saldo gedaald en daarmee lijkt de concurrentiekracht van de gangbare melkveehouderij te zijn... lees meer


  9/9/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  9/8/2020Droogte bepalend voor resultaten in 2018 van bedrijven in het derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  8/26/2020Agrarische grondprijs bijna 4% lager dan in eerste kwartaal
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2020 uitgekomen op € 62.000 per ha. Dat is praktisch gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2019 (€ 61.900 per ha), maa... lees meer


  8/19/2020Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering?
Als melkveebedrijven worden gerangschikt op basis van een integrale duurzaamheidsscore, blijkt dat de 25% beste bedrijven met de hoogste score ook betere economische prestaties realiseren dan de overi... lees meer


  8/17/2020Voedselprijzen stabiel, maar prijzen af boerderij onder grote druk
De voedselprijzen voor consumenten zijn in kalm water terecht gekomen in coronatijd. In de periode april-mei veranderden de prijzen van brood, eieren, pluimveevlees en vers fruit nauwelijks. De prijze... lees meer


  7/29/2020Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het tweede kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar in ... lees meer


  7/27/2020Agro-Vertrouwensindex herstelt enigszins van dieptepunt
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agrovertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting ... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page