Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  4/25/2019Balanswaarde gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf 3 mln. euro in 2017
De balanswaarde van een gemiddeld Nederlands land- en tuinbouwbedrijf bedroeg eind 2017 3 mln. euro, een toename van ongeveer 150.000 euro ten opzichte van voorgaand jaar. Hiervan is 71% gefinancierd ... lees meer


  4/18/2019Verhoging btw-tarief stuwt voedselprijzen
De verhoging van het btw-tarief voor voedingsmiddelen van 6% naar 9% per 1 januari 2019 komt duidelijk naar voren in de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Voor zuivel, brood en rundvlees is dit h... lees meer


  4/6/2019Positief resultaat voor de Nederlandse kottervisserij; vooruitzichten zijn onzeker
De totale Nederlandse zeevisserij sluit 2018 af met een positief resultaat van 81 miljoen euro, dit is 8 miljoen lager dan het resultaat in 2017. Het nettoresultaat van de kottervloot daalde in 2018 m... lees meer


  3/19/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers januari 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  3/14/2019Grote regionale verschillen in intensiteit land- en tuinbouw
Er zijn grote verschillen in de intensiteit van de land- en tuinbouw tussen regio’s. In het Westland (glastuinbouw) en Zuidoost-Nederland (intensieve veehouderij) is de hoogste dichtheid gemeten in St... lees meer


  3/6/2019Export van bloemen en planten stabiliseert
De export van snijbloemen is in januari 2% hoger uitgekomen dan in 2018, aldus Floridata. De potplantenexportomzet was in januari 2019 gelijk aan die van 2018. De totale exportwaarde van bloemen en pl... lees meer


  3/6/2019Veehouderij kampt met hogere voerkosten
De veehouderijsector kampt met hogere voerkosten door de droogte in de zomer van 2018. Als dan ook de opbrengstprijzen achterblijven, zoals in de melkveehouderij, pluimveehouderij en zeugenhouderij, s... lees meer


  2/21/2019Agro Vertrouwensindex stijgt na 2 jaar van daling
De Agro Vertrouwensindex is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 gestegen. De index steeg in het vierde kwartaal van 2018 met 1,6 punt naar ruim 13 punten. Opvallend is de ontwikkeling in... lees meer


  2/21/2019Aardappelen veel duurder
De consumentenprijzen van aardappelen zijn in de laatste twee maanden van 2018 verder opgelopen (+4%) en daarmee 20% uitgekomen boven het niveau van december 2017. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse t... lees meer


  1/31/2019Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt aan het eind van 2018 uit op 3.300 euro. Dit is een daling van 5.700 euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit is vooral te wijte... lees meer


  1/31/2019Nieuwe Market Outlook 2019-2025 beschikbaar
De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw wordt geremd door milieubeperkingen en concurrentiedruk. Voor de periode 2019-2025 wordt een gematigde ontwikkeling van de landbouwprijzen verwacht. Dit hee... lees meer


  1/18/2019Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018
De export van landbouwgoederen wordt voor 2018 geraamd op 90,3 miljard euro. Dat is 0,2% meer dan het definitieve cijfer voor 2017 (90,1 miljard euro) en steekt schril af tegen de voorgaande twee jar... lees meer


  1/15/2019Consument betaalt minder voor fruit, meer voor brood
Afgelopen november zijn de consumentenprijzen van vers fruit met 4,5% gedaald. Andere consumentenprijzen stegen ten opzichte van oktober 2018. De prijsstijging bij eieren (+0,3%) en melk (+1%) was bep... lees meer


  12/20/2018Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door
Stikstofoverschotten lager in 2017, vooral in de Zand- en Lössregio
De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebbe... lees meer


  12/20/2018Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie
Toename melkproductie per ha zet door
In 2017 nam de intensiteit (uitgedrukt in fosfaat GVE per ha) van melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mest... lees meer


  12/20/2018Consument betaalt minder voor brood, zuivel en rundvlees

Ten opzichte van augustus heeft de consument in oktober ongeveer 1% minder betaald voor zuivel, pluimveevlees en vers fruit, en rond 2% minder voor brood en rundvlees. Hiertegenover staan prijss... lees meer


  12/18/2018Inkomen land- en tuinbouw flink gedaald na topjaar 2017
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte... lees meer


  12/18/2018Forse daling sectorresultaat land- en tuinbouw na topjaar 2017
In 2018 is de ruilvoet van de agrarische sector verminderd: de gemiddelde opbrengstprijzen zijn minder gestegen dan de gemiddelde prijzen van aangekochte goederen en diensten. De productiviteit vertoo... lees meer


  12/18/2018Prijsontwikkeling 2017-2018 zeer divers, mede door de droogte
De prijsontwikkeling (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten tussen 2017 en 2018 loopt zeer uiteen en hangt samen met productieomstandigheden en internationale marktvraagontwikkelingen. Als gevo... lees meer


  12/3/2018Saldi zeugen en leghennen fors lager dan in 2017
De resultaten van de varkenshouderij laten een gemengd beeld zien door de prijsval van biggen. Zo kwam het saldo van vleesvarkens in oktober 2.700 euro hoger uit dan in 2017. Maar het saldo van de zeu... lees meer


  12/3/2018Export snijbloemen lager, maar export planten hoger
De Nederlandse snijbloemenexport is tot en met oktober 2018 uitgekomen op € 3,2 miljard, wat 1,8% minder is dan in 2017 (Floridata). Daarentegen bedraagt de export van pot-, perk- en tuinplanten in de... lees meer


  11/22/2018Sterke daling vertrouwen pluimveehouders
Ook in het derde kwartaal van 2018 is de Agro Vertrouwensindex gedaald. Hoewel er voor de meeste sectoren een voorzichtige toename van het vertrouwen is geregistreerd, neemt het vertrouwen van de plui... lees meer


  11/21/2018Consumenten betalen meer voor verse groente en aardappelen
In september zijn de consumentenprijzen van verse groenten met 5,2% en aardappelen met 3,5% gestegen ten opzichte van augustus. Ook de consumentenprijs van varkensvlees is in september omhoog gegaan (... lees meer


  11/21/2018Resultaten bosbedrijven 2016 verder gedaald
De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een negatief resultaat geboekt van -8 euro per ha bos. Dit resultaat is minder dan in de twee voorafgaande jaren: 14 euro in 2015 en 3... lees meer


  11/2/2018Grasland lager geprijsd, bouwland hoger
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2018 met bijna 6% gedaald: van 59.800 euro per hectare (in het tweede kwartaal) tot 56.400 euro per hectare. Dat hangt voo... lees meer


  10/31/2018Aandeel duurzame investeringen land- en tuinbouw gestegen
Het aandeel duurzame investeringen in 2016 komt uit op 34%; een stijging van 1% ten opzichte van 2015. De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met 17... lees meer


  10/30/2018Agrarische grondprijs stabiel
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op 59.800 euro per hectare. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal van dit ... lees meer


  10/30/2018Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskeurmerk op ons bord
Op het bord van de Nederlandse consument ligt steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voeds... lees meer


  10/26/2018Liquiditeitspositie melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven neemt af
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt in het derde kwartaal 2018 uit op 4.100 euro. Dit is een daling van 3.300 euro ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is vooral... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358338
 
Top of page