Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  5/29/2019Omzet multifunctionele landbouw flink gestegen tot bijna 900 miljoen euro
De omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot € 887 miljoen. Circa 13.500 agrarische bedrijven – 1 op 4 - zijn actief met bedrijfsactiviteiten ... lees meer


  5/28/2019Agro Vertrouwensindex continueert stijgende lijn
De Agro Vertrouwensindex is in een meting over het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. De index nam toe tot bijna 15 punten en is hiermee weer terug op het niveau van vorig jaar. Opvallend is de... lees meer


  5/22/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers maart 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  5/9/2019Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering in de melkveehouderij
De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realise... lees meer


  5/8/2019Veehouderij boekt matige resultaten door hoge voerkosten en lage opbrengsten
De veehouderij heeft in het eerste kwartaal matige resultaten geboekt door hoge voerkosten en lage opbrengsten. Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf (102 melkkoeien) is in maart 2019 ui... lees meer


  5/8/2019Tuinplanten veel gevraagd voor herstel droogteschade
Tuinplanten hebben in februari en maart 2019 een forse omzetgroei op de veiling laten zien ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Deze uitkomsten zijn het gevolg van de lange hete en droge zomer v... lees meer


  4/30/2019Agrarische grondprijs boven 65.000 euro per ha
In het vierde kwartaal van 2018 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op 65.200 euro per ha. Over heel 2018 ligt de gemiddelde prijs op 60.900 euro per ha, ruim 2,5% hoger dan... lees meer


  4/30/2019Liquiditeit melkvee- en akkerbouwbedrijven verbeterd, varkensbedrijven verslechterd maar vooruitzicht is positief
De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich over de eerste 3 maanden van 2019 verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018 tot 7.000 ... lees meer


  4/25/2019Balanswaarde gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf 3 mln. euro in 2017
De balanswaarde van een gemiddeld Nederlands land- en tuinbouwbedrijf bedroeg eind 2017 3 mln. euro, een toename van ongeveer 150.000 euro ten opzichte van voorgaand jaar. Hiervan is 71% gefinancierd ... lees meer


  4/18/2019Verhoging btw-tarief stuwt voedselprijzen
De verhoging van het btw-tarief voor voedingsmiddelen van 6% naar 9% per 1 januari 2019 komt duidelijk naar voren in de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Voor zuivel, brood en rundvlees is dit h... lees meer


  4/6/2019Positief resultaat voor de Nederlandse kottervisserij; vooruitzichten zijn onzeker
De totale Nederlandse zeevisserij sluit 2018 af met een positief resultaat van 81 miljoen euro, dit is 8 miljoen lager dan het resultaat in 2017. Het nettoresultaat van de kottervloot daalde in 2018 m... lees meer


  3/19/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers januari 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  3/14/2019Grote regionale verschillen in intensiteit land- en tuinbouw
Er zijn grote verschillen in de intensiteit van de land- en tuinbouw tussen regio’s. In het Westland (glastuinbouw) en Zuidoost-Nederland (intensieve veehouderij) is de hoogste dichtheid gemeten in St... lees meer


  3/6/2019Export van bloemen en planten stabiliseert
De export van snijbloemen is in januari 2% hoger uitgekomen dan in 2018, aldus Floridata. De potplantenexportomzet was in januari 2019 gelijk aan die van 2018. De totale exportwaarde van bloemen en pl... lees meer


  3/6/2019Veehouderij kampt met hogere voerkosten
De veehouderijsector kampt met hogere voerkosten door de droogte in de zomer van 2018. Als dan ook de opbrengstprijzen achterblijven, zoals in de melkveehouderij, pluimveehouderij en zeugenhouderij, s... lees meer


  2/21/2019Agro Vertrouwensindex stijgt na 2 jaar van daling
De Agro Vertrouwensindex is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 gestegen. De index steeg in het vierde kwartaal van 2018 met 1,6 punt naar ruim 13 punten. Opvallend is de ontwikkeling in... lees meer


  2/21/2019Aardappelen veel duurder
De consumentenprijzen van aardappelen zijn in de laatste twee maanden van 2018 verder opgelopen (+4%) en daarmee 20% uitgekomen boven het niveau van december 2017. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse t... lees meer


  1/31/2019Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt aan het eind van 2018 uit op 3.300 euro. Dit is een daling van 5.700 euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit is vooral te wijte... lees meer


  1/31/2019Nieuwe Market Outlook 2019-2025 beschikbaar
De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw wordt geremd door milieubeperkingen en concurrentiedruk. Voor de periode 2019-2025 wordt een gematigde ontwikkeling van de landbouwprijzen verwacht. Dit hee... lees meer


  1/18/2019Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018
De export van landbouwgoederen wordt voor 2018 geraamd op 90,3 miljard euro. Dat is 0,2% meer dan het definitieve cijfer voor 2017 (90,1 miljard euro) en steekt schril af tegen de voorgaande twee jar... lees meer


  1/15/2019Consument betaalt minder voor fruit, meer voor brood
Afgelopen november zijn de consumentenprijzen van vers fruit met 4,5% gedaald. Andere consumentenprijzen stegen ten opzichte van oktober 2018. De prijsstijging bij eieren (+0,3%) en melk (+1%) was bep... lees meer


  12/20/2018Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door
Stikstofoverschotten lager in 2017, vooral in de Zand- en Lössregio
De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebbe... lees meer


  12/20/2018Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie
Toename melkproductie per ha zet door
In 2017 nam de intensiteit (uitgedrukt in fosfaat GVE per ha) van melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mest... lees meer


  12/20/2018Consument betaalt minder voor brood, zuivel en rundvlees

Ten opzichte van augustus heeft de consument in oktober ongeveer 1% minder betaald voor zuivel, pluimveevlees en vers fruit, en rond 2% minder voor brood en rundvlees. Hiertegenover staan prijss... lees meer


  12/18/2018Inkomen land- en tuinbouw flink gedaald na topjaar 2017
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte... lees meer


  12/18/2018Forse daling sectorresultaat land- en tuinbouw na topjaar 2017
In 2018 is de ruilvoet van de agrarische sector verminderd: de gemiddelde opbrengstprijzen zijn minder gestegen dan de gemiddelde prijzen van aangekochte goederen en diensten. De productiviteit vertoo... lees meer


  12/18/2018Prijsontwikkeling 2017-2018 zeer divers, mede door de droogte
De prijsontwikkeling (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten tussen 2017 en 2018 loopt zeer uiteen en hangt samen met productieomstandigheden en internationale marktvraagontwikkelingen. Als gevo... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358338
 
Top of page