Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie 2018 melkvee en varkens gedaald, akkerbouw gestegen

1/31/2019

De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt aan het eind van 2018 uit op 3.300 euro. Dit is een daling van 5.700 euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit is vooral te wijten aan een lagere melkopbrengst van ruim 16.000 euro. Om de verslechtering van de rekening-courant nog deels te compenseren, is er iets minder afgelost en geïnvesteerd, zijn er minder privé-uitgaven gedaan en zijn spaarrekeningen aangesproken. In de winter en het vroege voorjaar van 2019 zal blijken of er een krapte aan ruwvoer op zal treden en in hoeverre dit kosten met zich meebrengt in de vorm van ruw- en krachtvoeraankopen.

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven heeft in 2018 sterk onder druk gestaan en is vrijwel het gehele jaar van maand op maand gedaald tot gemiddeld 1.500 euro negatief. Het jaar werd gekenmerkt door lagere prijzen van vleesvarkens (-12%) en biggen (-30%) als gevolg van het toegenomen aanbod op de Europese vleesmarkt en achterblijvende vraag. Bovendien zijn de voerkosten in de loop van het jaar flink gestegen (+6%). Hierdoor zagen de vleesvarkenshouders in 2018 hun kaspositie halveren tot 12.700 euro. Op zeugenbedrijven is in dezelfde periode het saldo op de rekening-courant met 65.000 euro gedaald tot bijna 28.000 euro negatief. De verwachting is dat de markt in 2019 zal herstellen, maar nog niet in het eerste kwartaal. De Europese varkensvleesproductie stijgt dit jaar circa 1% volgens de EU, en de export zal in 2019 toenemen.

De gemiddelde rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven is aan het eind van 2018 13.000 euro hoger dan eind 2017 en bedraagt 32.000 euro. Dit is mede te danken aan iets hogere gewasopbrengsten en minder investeringen. Er is in 2018 meer betaald voor werk voor derden en energie. Daarnaast was er nog ruimte voor aflossingen en overschrijvingen naar de spaarrekening. Overschrijvingen van de rekening-courant naar een spaarrekening worden in deze weergaven als afschrijving op de rekening-courant gezien. Door de droogte in 2018, met grote verschillen tussen bedrijven en regio’s, pakt de liquiditeitsontwikkeling tussen bedrijven verschillend uit.

De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Varkenshouderij en Akkerbouw.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
5/20/2020:
5/11/2020:
4/30/2020:
4/29/2020:
4/24/2020:
4/24/2020:
4/16/2020:
3/19/2020:
3/3/2020:
3/3/2020:

Meer nieuws