Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Biologische bedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders record laag en lager dan bij alle andere sectoren
4-6-2024

Het vertrouwen van melkveehouders is in het eerste kwartaal van 2024 verder afgenomen en bedraagt -7 procentpunt en ligt hiermee ver onder het langjarig gemiddelde (12 punten). Het is ook sinds het begin van meting (2013) nog niet zo negatief geweest.

De stemmingsindex, die in het derde kwartaal flink was gedaald en in het vierde kwartaal stabiliseerde daalde verder in het eerste kwartaal; de indicator over de verwachting voor de middellange termijn herstelde zich in het tweede en derde kwartaal maar nam daarna af en komt in het eerste kwartaal van 2024 uit op het niveau van het eerste kwartaal van 2023 (-22,5 procentpunten). De ontwikkeling van beide indexen, die samen de Agro Vertrouwensindex vormen, zorgt ervoor dat ze gecombineerd met 7 procentpunten dalen.Het vertrouwen van de melkveehouders ligt hiermee onder het landelijk gemiddelde dat in het eerste kwartaal ook verder is gedaald. Alle andere (getoonde) bedrijfstypes scoren hoger. Dit is ook bij de onderliggende stemmingsindex en de verwachting voor de middellange termijn het geval.

Stemmingsindex
De stemmingsindex was in het derde kwartaal van 2023 sterk gedaald en stabiliseerde in het laatste kwartaal van 2023 maar daalde in het eerste kwartaal van 2024 verder. De stemmingsindex kwam uit op ruim 11 punten en is hiermee het laagst in vergelijking met de andere sectoren. Gemiddeld over de periode 2013-2023 ligt deze index op bijna 22 punten. Hoewel dit niet is gevraagd aan de respondenten in deze enquête, zijn de lage melkprijs en de stijging van de mestafzetkosten volgens sectordeskundige Jakob Jager de belangrijkste redenen voor deze pessimistische stemming. De kostprijs van de melk stijgt flink door en bedroeg in 2022 ruim 51,5 euro terwijl de melkprijs onder druk staat en over 2023 gemiddeld op 46,5 euro per 100 kg melk werd geraamd. Deze bedroeg een jaar eerder nog 57 euro. De melkprijs zet de laatste maanden wel een voorzichtige stijging in. De afbouw van de derogatie deed in 2023 zijn intrede waardoor de melkveehouders die hiervoor opteren al geconfronteerd werden met hogere mestafzetkosten als ze hun dierlijke mest niet meer op hun eigen land konden afzetten. Er zijn geen vooruitzichten dat hier op korte termijn verandering in komt. Een eventuele omzetting van dierlijke mest in kunstmest (Renure) zal op korte termijn niet dermate grootschalig zijn dat deze de druk op de mestmarkt doet afnemen. Het aanwijzen van door nitraat verontreinigde gebieden en het niet meer bemesten van bufferstroken legt extra druk op de hoeveelheid mest die moet worden afgezet.

Toekomstverwachting
Melkveehouders hebben zowel de laagste stemming over de huidige situatie (11 punten) als ook de laagste en meest negatieve kijk op de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar (-22,5) die ook de twee voorgaande kwartalen al gedaald was. Volgens de hiervoor genoemde sectordeskundige vindt dit zijn oorsprong in de onzekerheid die er is rondom de vermindering van de stikstofuitstoot door de agrarische sector, het (Europese) natuurbeleid en de afbouw van derogatie.

Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
Mede door de aantrekkende prijs, kijken de ondernemers in het eerste kwartaal van 2024 iets minder negatief terug op de laatste 12 maanden. De kosten worden wel meer als negatief beoordeeld maar men is minder negatief over met name de melkprijs maar ook over de winst en omzet. De totale index is met -32 punten flink negatief maar minder negatief dan in de twee voorafgaande kwartalen. Het wijkt sterk af in negatieve zin van het gemiddelde over de periode 2013-2023 (-9).

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
De melkveehouders zijn voor het tweede kwartaal op rij negatiever geworden in hun verwachtingen voor de komende 12 maanden. De index nam bijna 7 punten af ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Zowel over de melkprijs, kosten, omzet als winst zijn de ondernemers negatiever. Per saldo is de index met -14 punten negatiever dan gemiddeld over de periode 2013-2023 (-6).

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven