Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd

4/29/2020

In het eerste kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Toch gaat de coronacrisis niet onopgemerkt aan de Nederlandse landbouw- en tuinbouw voorbij en zal dit vanaf het tweede kwartaal meer in de liquiditeit van bedrijven naar voren komen.

Melkontvangsten gestegen
De gemiddelde stand op de rekening-courant komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2020 uit op 14.000 euro. Dit is een stijging van 14.500 euro ten opzichte van de stand aan het eind van 2019. De toename wordt veroorzaakt door circa 9.000 euro aan extra melkopbrengsten in januari door premiebetalingen voor duurzaamheid en weidegang. De omvang van deze betalingen neemt jaarlijks toe. Daarnaast nam ten opzichte van dezelfde periode in 2019 het melkvolume met bijna 4% en de prijs met 1% toe. Voor de komende periode is het probleem niet de productie, maar de afzet. De prijzen van zuivelgrondstoffen staan onder druk als gevolg van vraaguitval door coronamaatregelen, logistieke problemen en een lage olieprijs. Een ander gevolg van corona is de negatieve invloed op de afzet van kalfsvlees. Door het sluiten van de horeca in grote delen van Europa is er een forse vraaguitval met sterk gedaalde prijzen voor kalveren.

Toename liquiditeit akkerbouw door verkoop van bewaarproducten eerste kwartaal
De stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal in 2020 50.000 euro; vrijwel identiek aan de stand op hetzelfde moment een jaar eerder. In het eerste kwartaal wordt er doorgaans meer ontvangen dan uitgegeven. De bewaarproducten worden verkocht en afgeleverde producten uitbetaald. De coronacrisis heeft gevolgen voor de telers van fritesaardappelen met aardappelen in de bewaring. Door het wegvallen van de frites-export en de afzet naar de horeca bleek ongeveer 1 miljoen ton fritesaardappelen vrijwel onverkoopbaar. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft inmiddels een regeling getroffen om een deel van de schade van getroffen telers te compenseren. Volle koelhuizen met frites zullen ook een prijsdruk geven op de geteelde fritesaardappelen en indirect van invloed zijn op de arealen in 2021. Een bijkomend probleem is de huidige droogte. Door het hele land moeten akkerbouwers veel moeite doen om het zaaizaad en pootgoed op een goede manier in de grond te krijgen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Hogere varkensprijzen stuwen liquiditeitspositie verder omhoog
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het eerste kwartaal van 2020 ruim 60.000 euro verbeterd ten opzichte van het vierde kwartaal, en kwam eind maart uit op 173.000 euro. Dat is het hoogste niveau in jaren en fors hoger dan maart vorig jaar, toen de gemiddelde stand nog 3.600 euro negatief was. Zowel de prijzen van biggen als van vleesvarkens stegen vanaf april vorig jaar door een grotere vraag naar varkensvlees, vooral uit China als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest. De uitgaven waren in het eerste kwartaal van dit jaar ook hoger dan voorgaand jaar, vooral voor aankoop van biggen op vleesvarkensbedrijven. Ook is meer geld besteed aan investeringen. De coronacrisis heeft ook consequenties voor de varkenssector, hoewel die relatief lijken mee te vallen ten opzichte van andere sectoren. Door de maatregelen om de epidemie in te dammen, is de afzet naar foodservice en restaurants gesloten. Dit wordt deels gecompenseerd door grotere afzet via supermarkten, omdat consumenten meer zelf bereiden. Bovendien is er wereldwijd een grote vraag naar varkensvlees, zodat de afzet niet het grootste knelpunt is. Het is onduidelijk of de coronacrisis zal leiden tot structurele veranderingen in productieketens en afzetkanalen. Dat hangt af van de duur van de epidemie.

Kwartaalproduct vanuit publiek-private samenwerking
De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld. Deze wordt elk kwartaal gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf om ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Akkerbouw en Varkenshouderij.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
11/24/2021:
11/11/2021:
11/4/2021:
11/1/2021:
10/6/2021:
10/1/2021:
10/1/2021:
9/30/2021:
9/24/2021:
9/22/2021:

Meer nieuws