Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Liquiditeitsmonitor > Nieuws
         
Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd

29-7-2020

In het tweede kwartaal is de liquiditeitspositie van melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar in de liquiditeit van bedrijven ondanks steunmaatregelen van de overheid en banken.

Liquiditeitspositie melkveebedrijven neemt af, melkopbrengsten gedaald
De gemiddelde stand op de rekening-courant komt aan het eind van het tweede kwartaal in 2020 uit op -3.400 euro. Dit is een daling van 17.400 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het eerste kwartaal en bijna 12.000 euro lager in vergelijking met de stand aan het eind van het tweede kwartaal 2019. Het saldo op de rekening-courant nam af doordat de melkopbrengsten daalden. De toename van het melkvolume met ongeveer een procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019 was onvoldoende om de 5% lagere melkprijs te compenseren. In vergelijking met het eerste kwartaal zijn er minder leningen opgenomen voor investeringen. De uitgaven voor loonwerk namen toe door maaien en inkuilen en werden belastingbetalingen uitgesteld als onderdeel van het covid-19 noodpakket. De bodem van de melkprijs lijkt eind juli wel bereikt. Een ander gevolg van corona is de negatieve invloed op de afzet van kalfsvlees welke nog niet echt wil vlotten. De prijzen voor nuchtere kalveren liggen nog altijd 30% onder het niveau van begin van het jaar.

Liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven daalt
De stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was aan het eind van het tweede kwartaal 2020 gedaald tot iets minder dan 20.000 euro. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor met 7.000 euro. Het tweede (en derde) kwartaal zijn doorgaans kwartalen waarbij de stand omlaag gaat vanwege de uitgaven voor de teelt, terwijl gewasopbrengsten afnemen. Door de coronacrisis werd dit effect nog versterkt. De export van bijvoorbeeld frites liep zeer sterk terug door de sluiting van horeca. Fritesaardappelen die nog in de bewaarplaatsen lagen, waren op de vrije markt nauwelijks nog iets waard. Voor fritesaardappeltelers is door de overheid een compensatieregeling opgesteld. De toegerekende kosten waren ongeveer 2.600 euro lager dan vorig jaar. Betalingen aan de Belastingdienst waren ook lager, mogelijk door uitstel van betalingen.

Liquiditeitspositie varkensbedrijven heeft de top achter de rug
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het tweede kwartaal van 2020 ruim 30.000 euro verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en kwam eind juni uit op 134.000 euro. Dat is nog altijd 100.000 euro hoger dan juni vorig jaar. De wereldwijde uitbraak en snelle verspreiding van Covid-19 leidde tot forse prijsdalingen. China sloot de grenzen voor vlees van diverse slachterijen in Nederland, Duitsland en Denemarken vanwege besmettingen van medewerkers. Varkensprijzen in Nederland daalden hierdoor sinds begin maart met een derde. Vooral in mei en juni zijn minder leningen opgenomen voor investeringen en lagen de aflossingen iets onder het gemiddelde niveau van 2019. Het wachten is op herstel van de afzetmogelijkheden van varkensvlees die vanwege Covid-19 waren weggevallen. Bij normaliserende marktomstandigheden kan dat herstel snel gaan. Afrikaanse varkenspest (AVP) daarentegen heeft geleid tot verlies van minstens een kwart van de varkensstapel wereldwijd. Deze productiecapaciteit kan niet snel worden hersteld. Daarmee is het vooruitzicht voor de varkensmarkt gunstig, mits er geen langdurige handelsbelemmeringen of beperkingen door Covid-19 zijn.

Kwartaalproduct vanuit publiek-private samenwerking
De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld. Deze wordt elk kwartaal gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf om ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Akkerbouw en Varkenshouderij.

Aanvullende informatie bij dit berichtContactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
28-1-2021:
28-10-2020:
29-7-2020:
29-4-2020:
10-2-2020:
30-10-2019:
29-7-2019:
30-4-2019:
31-1-2019:
26-10-2018:

Meer nieuws