Arbeidsinzet op bloembollenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De arbeidsinzet op bloembollenbedrijven is sterk teruggelopen sinds 2000

Deze indicator toont de arbeidsinzet op bloembollenbedrijven. Arbeid wordt geleverd door de ondernemer en het gezin (gezinsarbeidskrachten) en door vreemd personeel (niet-gezinsarbeidskrachten). De arbeidsinzet wordt gemeten in arbeidsjaareenheden (aje). Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 arbeidsjaareenheid. Een arbeidskracht die minder dan 2.000 uur werkt, wordt naar rato van het aantal gewerkte uren omgerekend naar arbeidsjaareenheden. Ook bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV) worden de uren die door de ondernemer zijn gemaakt, meegerekend als gezinsarbeid. Loonwerk wordt niet meegerekend in de arbeidsinzet.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsinzet op bloembollenbedrijven in Noord-Holland is sterk teruggelopen sinds het jaar 2000. In 2022 zijn er ongeveer 2.100 aje op die bedrijven werkzaam. De terugloop hangt mede samen met de afname van het aantal bloembollenbedrijven.

Gezinsrelatie

Grafiek wordt geladen...

In 2022 wordt ongeveer driekwart van de arbeidsinzet op bloembollenbedrijven in Noord-Holland geleverd door niet-gezinsarbeidskrachten.

Arbeidsinzet per ha

Grafiek wordt geladen...

Op bloembollenbedrijven in Noord-Holland is in 2022 voor ongeveer 5 ha 1 arbeidsjaareenheid nodig, in de rest van Nederland is dat ruim 10 ha. In Noord-Holland is sprake van een intensiever teeltplan op de bedrijven en een groter aandeel broeierij.

De werkgelegenheid op gespecialiseerde bloembollenbedrijven in Noord-Holland is sinds 2000 bijna gehalveerd van 3.800 naar 2.100 arbeidsjaareenheden (aje) in 2022. Het aandeel onbetaalde arbeid (de ondernemer en het gezin) is in die periode gedaald van 33% naar 22%. De arbeidsproductiviteit is in de periode 2000-2021 gestegen van 3,1 naar 4,8 hectare cultuurgrond per aje. Deze arbeidsproductiviteit is lager dan in de rest van Nederland door een groter aandeel bloembolgewassen in het bouwplan en meer broeierij. In de rest van Nederland worden op bloembollenbedrijven relatief meer akkerbouwgewassen geteeld, die een lagere arbeidsinzet per ha vergen.