Inkomen uit bedrijf op glastuinbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland stijgt en de spreiding neemt toe

Deze indicator toont het inkomen uit bedrijf. Dit is de vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens realiseren voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal in het bedrijf. Het inkomen wordt berekend door de totale opbrengsten van het bedrijf te verminderen met de betaalde kosten en afschrijvingen en te vermeerderen met het saldo van buitengewone baten en lasten. Het kengetal wordt uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Daarmee wordt het gekoppeld aan de hoeveelheid ingezette arbeid en is het beter over bedrijven heen te vergelijken. Centraal staat het gemiddelde resultaat van een groep bedrijven. Ook de spreiding wordt in beeld gebracht omdat de resultaten sterk verschillen tussen de bedrijven. De spreiding wordt aangegeven met behulp van de 20%- en de 80%-waarneming.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het Bedrijveninformatienet (Informatienet) is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Gemiddeld

Grafiek wordt geladen...

Na een aantal jaren met inkomens per onbetaalde arbeidsjaareenheid tussen de 150.000 en 200.000 euro, stijgt het inkomen in 2021 fors op de glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland. In 2021 nemen de opbrengsten sterker toe dan de kosten. Vooral de verkoop van energie bracht veel meer op de het jaar ervoor.

Spreiding

Grafiek wordt geladen...

De spreiding in inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid is in Noord-Holland is de laaste jaren groot. In 2021 is de spreding sterk toegenomen. De mediaan bedraagt ruim 100.000 euro, maar 20% van de bedrijven had een inkomen uit bedrijf van bijna 450.000 euro (80% percentiel), terwijl bij 20% van de bedrijven het inkomen uit bedrijf lager was dan circa 64.000 euro (20% percentiel). De spreiding was groot doordat de energieprijzen sterk stegen voor de bedrijven met een aflopend energiecontract of flexibele tarieven. Tuinders met een warmtekrachtkoppeling konden juiste profiteren van de hoge elektriciteitsprijzen, omdat zij elektricieit kunnen terugleveren aan het net. Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid is driemaal zo hoog als de mediaan, omdat de groep (zeer) grote bedrijven het gemiddelde inkomen uit bedrijf sterk omhoog trekt.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De ontwikkeling van het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje) laat in Noord-Holland ongeveer hetzelfde patroon zien als in de rest van Nederland. In de periode 2013-2016 was er een sterke stijging. Dit laatste hangt samen met een betere prijsvorming en besparing op bepaalde kostenposten (onder andere energie). De laaste jaren deed zich opnieuw een stijging in het inkomen voor tot ruim 340.000 euro per oaje.