Land- en tuinbouwbedrijven met korte ketens

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Driemaal in 10 jaar

Bijna 1 op de 5 bedrijven zet producten af via een korte keten

De korte keten is gedefinieerd als een toeleveringsketen waar de producten direct of via maximaal één tussenschakel van de producent aan de consument worden geleverd. In de CBS-Landbouwtelling, als onderdeel van de Gecombineerde Opgave, zijn in 2017 en 2020 vragen opgenomen die zich specifiek op de korte keten richten. Dit om meer zicht te krijgen op de aantallen boeren en tuinders die (een deel van) hun producten afzetten via een korte keten. In de CBS-Landbouwtelling zijn via schattingen ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Voor wat betreft de vragen over de korte keten is bij die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven daarom buiten beschouwing gelaten.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In 2020 leveren 654 bedrijven in Noord-Holland via een korte keten producten aan de consument.

Groepen

Grafiek wordt geladen...

De korte keten komt bij alle bedrijfstypen voor.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Bijna 20% van de bedrijven in Noord-Holland levert in 2020 producten via een korte keten aan de consument.

Aandeel per groep

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel bedrijven in Noord-Holland dat via een korte keten levert, is in 2020 het hoogst bij gemengde bedrijven.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland leveren meer bedrijven via korte ketens dan in de rest van Nederland.