Ammoniakuitstoot uit de landbouw

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De land- en tuinbouw in de provincie Noord-Holland is in 2021 verantwoordelijk voor ruim 5 miljoen kg ammoniakuitstoot

Deze indicator toont de uitstoot (emissie) van ammoniak (NH3) naar de lucht. Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende bronnen van ammoniak: aanwending van dierlijke mest, beweiding, kunstmest en stal en opslag. De bronnen verschillen per sector. De ammoniakemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht. Het gaat om alle stoffen uit de landbouw die in de Emissieregistratie voorkomen, waaronder broeikasgassen en stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, zoals ammoniak en fijnstof. De uitstoot wordt berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA), dat in Nederland is ontwikkeld. Het NEMA berekent de uitstoot van stoffen voor bijvoorbeeld stallen, mestopslag en het gebruik van mest. De ammoniakemissie wordt niet gemeten, maar berekend op basis van dieraantallen, stikstofexcretie, huisvestingssystemen en gebruikte manieren van verspreiden (uitrijtechnieken).

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De ammoniakuitstoot uit de landbouw in de provincie Noord-Holland bedraagt in 2021 ruim 5 miljoen kilogram.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Ongeveer driekwart van de ammoniakuitstoot in de provincie Noord-Holland is afkomstig uit de land- en tuinbouw.

Sectoren

Grafiek wordt geladen...

Binnen de land- en tuinbouw is de rundveehouderij in de provincie Noord-Holland de belangrijkste bron van ammoniakuitstoot. In 2021 is 61% van de uitstoot uit de landbouw afkomstig uit de rundveehouderij.

Bronnen

Grafiek wordt geladen...

Binnen de land- en tuinbouw in Noord-Holland is het toedienen van dierlijke mest de belangrijkste bron van ammoniakuitstoot, uitstoot uit stal en opslag is daarna de voornaamste bron van emissie.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De ammoniakuitstoot uit de land- en tuinbouw is het hoogst in de gemeente Hollands Kroon.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De Noord-Hollandse land- en tuinbouw is in 2021 verantwoordelijk voor 5% van de nationale ammoniakuitstoot.

De Noord-Hollandse land- en tuinbouw is in 2021 verantwoordelijk voor 5% van de nationale ammoniakemissie. De emissie uit toedienen van dierlijke mest is daarin de belangrijkste bron. De laatste jaren stabiliseert de ammoniakemissie in Noord-Holland op een niveau van rond de 5,0 mln. kg.

Ruim 40% van de ammoniakemissie in Noord-Holland is afkomstig van het toedienen van dierlijke mest. Het aandeel staldierbedrijven is beperkt, dus er is relatief weinig emissie uit stallen en opslagen. Hierdoor is dat aandeel in Noord-Holland met 30% lager dan landelijk, waar het ruim de helft is. Doordat er minder dieren in Noord-Holland gehuisvest zijn in vergelijking met de rest van Nederland, is het aandeel ammoniakemissie uit kunstmest (16% in 2021) hoger dan de gemiddelde Nederlandse situatie (9% in 2021).