Ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De ammoniakuitstoot door de melkveehouderij in Noord-Holland daalt in 2021 met ruim 5%

Deze indicator toont de uitstoot (emissie) van ammoniak (NH3) naar de lucht. Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende bronnen van ammoniak: aanwending van dierlijke mest, beweiding, kunstmest en stal en opslag. De bronnen verschillen per sector, voor de melkveehouderijsector zijn de emissie van zowel melkkoeien als jongvee meegenomen. Runderen voor de vleesveeproductie zijn buiten beschouwing gelaten. De ammoniakemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht. Het gaat om alle stoffen uit de landbouw die in de Emissieregistratie voorkomen, waaronder broeikasgassen en stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, zoals ammoniak en fijnstof. De uitstoot wordt berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA), dat in Nederland is ontwikkeld. Het NEMA berekent de uitstoot van stoffen voor bijvoorbeeld stallen, mestopslag en het gebruik van mest. De ammoniakemissie wordt niet gemeten, maar berekend op basis van dieraantallen, stikstofexcretie, huisvestingssystemen en gebruikte manieren van verspreiden (uitrijtechnieken).

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij in Noord-Holland bedraagt in 2021 ruim 3,0 miljoen kg.

Bronnen

Grafiek wordt geladen...

De ammoniakuitstoot van de melkveehouderij van Noord-Holland uit stallen en mestopslagen zijn het afgelopen decennium gestegen. Ze maken in 2021 45% uit van het totaal. Aanwending van mest levert met 51% de grootste bijdrage aan de uitstoot door de melkveehouderij.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij per provincie volgt het aantal dieren per provincie. De uitstoot is het grootst in Friesland en het kleinst in Zeeland in 2021.

Ruim 60% van de ammoniakemissie in Noord-Holland is in 2021 afkomstig van de melkveehouderij. De ammoniakemissie door de melkveehouderij is sinds 2015 redelijk stabiel (3 mln. kg). Iets meer dan de helft van de uitstoot wordt veroorzaak door aanwending van dierlijke mest, gevolgd door emissie vanuit stallen en opslagen.

Eind vorige eeuw is een grote emissiereductie gerealiseerd door emissiearmere aanwending van mest en een krimp van de melkveestapel. In 2021 emitteerde in Noord-Holland circa 3,0 miljoen kg ammoniak uit mest van melkvee.