Arbeidsinzet op akkerbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De arbeidsinzet op akkerbouwbedrijven verschilt per jaar en bedraagt in 2022 ruim 1.200 aje

Deze indicator toont de arbeidsinzet op akkerbouwbedrijven. Arbeid wordt geleverd door de ondernemer en het gezin (gezinsarbeidskrachten) en door vreemd personeel (niet-gezinsarbeidskrachten). De arbeidsinzet wordt gemeten in arbeidsjaareenheden (aje). In 2022 is er sprake van een trendbreuk in de typering doordat het aantal paarden en pony’s niet meer wordt uitgevraagd. Van die bedrijven is in 2022 alleen het areaal grasland bekend en worden deze bedrijven ingedeeld bij akkerbouwbedrijven in plaats van bij overige graasdierbedrijven. Dit zorgt in 2022 voor een toename van het aantal akkerbouwbedrijven en het aantal arbeidskrachten werkzaam op akkerbouwbedrijven. In 2023 is de uitvraag naar paarden en pony’s wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave. Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 arbeidsjaareenheid. Een arbeidskracht die minder dan 2.000 uur werkt, wordt naar rato van het aantal gewerkte uren omgerekend naar arbeidsjaareenheden. Ook bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV) worden de uren die door de ondernemer zijn gemaakt, meegerekend als gezinsarbeid. Loonwerk wordt niet meegerekend in de arbeidsinzet.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsinzet op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland schommelt tussen jaren en ligt de laatste jaren rond de 1.100 aje met een stijging in 2022 tot 1.270 aje. Deze stijging heeft vooral te maken met de wijziging in de registratie van de Gecombineerde Opgave.

Gezinsrelatie

Grafiek wordt geladen...

Het grootste deel van de arbeidsinzet op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland wordt geleverd door de gezinsarbeidskrachten. Dat aandeel loopt wel terug in de loop van de tijd. In 2022 is 33% geleverd door niet-gezinsarbeidskrachten.

Arbeidsinzet per ha

Grafiek wordt geladen...

Vanwege het relatief grote aandeel pootaardappelen in het bouwplan kan een aje in Noord-Holland gemiddeld minder ha aan dan een aje in de rest van Nederland.

De arbeid op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in Noord-Holland wordt voornamelijk geleverd door de gezinsarbeidskrachten (bedrijfshoofden en familieleden). De niet-gezinsarbeidskrachten dragen ongeveer voor een derde bij aan de totale arbeidsinzet. Dat aandeel neemt toe in de loop van de tijd. De totale arbeidsinzet gemeten in arbeidsjaareenheden (aje) daalde in de periode 2000-2022. De akkerbouwbedrijven in Noord-Holland zijn arbeidsintensiever dan in de rest van Nederland. Dit heeft vooral te maken met het hoge aandeel pootaardappelen in het bouwplan. De teelt van pootaardappelen is arbeidsintensiever dan van de meeste andere akkerbouwgewassen. In 2022 kan een aje in Noord-Holland ongeveer 20 ha aan, terwijl dat in de rest van Nederland ruim 24 ha is. De daling in 2022 is mede veroorzaakt door de wijziging in de typering van paard- en ponybedrijven, zoals boven de figuur is beschreven.