Arbeidsinzet op glastuinbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De arbeidsinzet op glastuinbouwbedrijven ligt in 2022 op ruim 7.100 arbeidsjaareenheden

Deze indicator toont de arbeidsinzet op glastuinbouwbedrijven. Arbeid wordt geleverd door de ondernemer en het gezin (gezinsarbeidskrachten) en door vreemd personeel (niet-gezinsarbeidskrachten). De arbeidsinzet wordt gemeten in arbeidsjaareenheden (aje). Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 arbeidsjaareenheid. Een arbeidskracht die minder dan 2.000 uur werkt, wordt naar rato van het aantal gewerkte uren omgerekend naar arbeidsjaareenheden. Ook bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV) worden de uren die door de ondernemer zijn gemaakt, meegerekend als gezinsarbeid. Loonwerk wordt niet meegerekend in de arbeidsinzet.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsinzet op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland neemt vanaf 2018 sterk toe tot ruim 7.100 aje in 2022.

Gezinsrelatie

Grafiek wordt geladen...

Op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland wordt het overgrote deel van de arbeid geleverd door niet-gezinsarbeidskrachten (93% in 2022).

Arbeidsinzet per ha

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsproductiviteit (ha / aje) op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland is lager dan in de rest van Nederland doordat er in Noord-Holland relatief weinig glasgroenten worden geteeld en daar minder arbeid per oppervlakte-eenheid nodig is dan bij de teelt van bloemen en planten.

De oppervlakte glas per arbeidsjaareenheid (aje) ligt in Noord-Holland al jaren op een lager en stabiel niveau (circa 1.500 m2) dan in de rest van Nederland (circa 2.200 m2) door het lagere aandeel glasgroenteteelt. Op glasgroentebedrijven is minder arbeid nodig per oppervlakte-eenheid dan voor de teelt van snijbloemen en pot- en perkplanten. Het aandeel betaalde arbeidskrachten op glastuinbouwbedrijven is in Noord-Holland in de loop van de tijd toegenomen naar 93% in 2022. Met de toename van de grootte van bedrijven is het aandeel onbetaalde krachten (ondernemer en gezinsleden) op bedrijven afgenomen. De absolute inzet van arbeidskrachten (betaald en onbetaald) op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland is vanaf 2018 fors gestegen. Dit hangt onder andere samen met de toename van het geregistreerde aantal bedrijven en areaal in de Landbouwtelling van het CBS.