Energiegebruik en energie-efficiëntie op akkerbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het dieselgebruik per ha daalt in 2021 op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland

Deze indicator toont het energiegebruik en de energie-efficiëntie. Er is hierbij uitsluitend gerekend met het primair brandstofverbruik. Alleen het directe verbruik van fossiele brandstoffen (zoals diesel, aardgas, elektriciteit) wordt meegenomen. Dit wil zeggen dat energiegebruik bij de winning van de brandstoffen buiten beschouwing wordt gelaten. Het brandstofverbruik is niet gecorrigeerd voor jaarafhankelijke effecten zoals bijvoorbeeld temperatuur of neerslag. Dieselgebruik als gevolg van loonwerk is buiten beschouwing gelaten.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet (Informatienet) van Wageningen Economic Research. Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Diesel

Grafiek wordt geladen...

In 2021 neemt het dieselverbruik af tot 211 liter per ha. Het dieselverbruik per ha schommelt van jaar op jaar. Dit heeft vooral te maken met de bodemcondities op het moment waarop de werkzaamheden (met name grondbewerking, zaaien/poten en oogsten) moeten plaatsvinden en of er veel of weinig wordt beregend.

Elektrisch

Grafiek wordt geladen...

Het totale elektriciteitsverbruik is beperkt, in vergelijking met andere sectoren, en neemt in 2021 af tot 2,9 GigaJoule per ha. Elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt voor het verwerken en bewaren van de producten.

Energiegebruik

Grafiek wordt geladen...

Diesel is de belangijkste energiebron met ruim tweederde van het totale energiegebruik op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het gemiddelde akkerbouwbedrijf in Noord-Holland gebruikt meer energie per ha dan gemiddeld in Nederland. Dit heeft te maken met het grote aandeel pootaardappelen, die ingeschuurd, bewaard, gesorteerd en uitgeschuurd moeten worden.