Energiegebruik en energie-efficiëntie op melkveebedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Dieselgebruik per ha op melkveebedrijven in Noord-Holland in 2021 ongeveer gelijk aan 2020

Deze indicator toont het energiegebruik en de energie-efficiëntie. Er is hierbij uitsluitend gerekend met het primair brandstofverbruik. Alleen het directe verbruik van fossiele brandstoffen (zoals diesel, aardgas, elektriciteit) wordt meegenomen. Dit wil zeggen dat energiegebruik bij de winning van de brandstoffen buiten beschouwing wordt gelaten. Het brandstofverbruik is niet gecorrigeerd voor jaarafhankelijke effecten zoals bijvoorbeeld temperatuur of neerslag. Dieselgebruik als gevolg van loonwerk is buiten beschouwing gelaten.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet (Informatienet) van Wageningen Economic Research. Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), het aandeel grasland in het bouwplan en de intensiteit, zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Diesel

Grafiek wordt geladen...

Het dieselgebruik op melkveebedrijven in Noord-Holland is in 2021 134 liter per ha, ongeveer evenveel als het jaar ervoor.

Elektrisch

Grafiek wordt geladen...

Het elektriciteitsverbruik per kg melk fluctueert en neemt sinds 2019 toe. In 2021 is het elektricitceitsverbruk 198 Joule per kg melk. In het verbruik is ook de zelf-geproduceerde elektriciteit meegenomen.

Energiegebruik

Grafiek wordt geladen...

Ruim 60% van het energiegebruik op melkveebedrijven is afkomstig van diesel. Met ongeveer 30% is het elektriciteitsverbruik een andere belangrijke energiebron. Voor deze figuur is bij elektriciteit alleen de aangekochte hoeveelheid meegenomen.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Wordt het verbruik van alle energiesoorten opgeteld, dan is het energieverbruik (uitgedrukt per kg afgeleverde melk) in Noord-Holland in 2021 met ruim 515 Joule lager dan in de rest van Nederland. Tot en met 2017 was het verbruik in Noord-Holland nog hoger dan gemiddeld in de rest van Nederland.