Energiekosten op bloembollenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De energiekosten op bloembollenbedrijven in Noord-Holland stijgen in 2021 flink naar gemiddeld ruim 57.000 euro per bedrijf

Deze indicator toont de energiekosten en het aandeel van de energiekosten in de totale kosten. In de energiekosten zijn de kosten voor motorbrandstoffen, zoals gasolie of diesel, niet meegenomen. Onder de totale kosten vallen alle betaalde kosten en afschrijvingen en dus niet de kosten voor inzet van eigen arbeid en kapitaal.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet (Informatienet) van Wageningen Economic Research. Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst), de hoeveelheid bloembollenbroei (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Energiekosten

Grafiek wordt geladen...

De energiekosten op gespecialiseerde bloembollenbedrijven in Noord-Holland zijn in 2021 fors gestegen tot ruim 57.000 euro per bedrijf. Niet eerder waren de kosten zo hoog. De toename in energiekosten van de laatste jaren wordt veroorzaakt door de schaalvergroting en toenemende mechanisatie, in 2021 spelen vooral de stijgende energieprijzen een belangrijke rol. In 2016 zijn de energiekosten scherp gedaald naar bijna 33.000 euro per bedrijf als gevolg van een sterke daling van de energieprijzen, daarna is de stijgende lijn ingezet.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel van energie in de totale kosten bedraagt in 2021 ruim 5%. Dat is een duidelijke toename in vergelijking met de jaren ervoor. In 2016 tot en met 2020 bleef het aandeel van de energiekosten redelijk constant. Dit is mede te danken aan het zelf opwekken van energie en een voortgaande energiebesparing door het toepassen van efficiënte HR-ketels en de isolatie van bewaarcellen en leidingen. Daarnaast wordt op het merendeel van de bedrijven het verbruik van energie nauwkeurig gestuurd door middel van klimaatcomputers en frequentiegeregelde ventilatoren.