Energiekosten op vollegrondsgroentenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De energiekosten op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland bedragen in 2021 gemiddeld ruim 17.000 euro per bedrijf

Deze indicator toont de energiekosten en het aandeel van de energiekosten in de totale kosten. In de energiekosten zijn de kosten voor motorbrandstoffen, zoals gasolie of diesel, niet meegenomen. Onder de totale kosten vallen alle betaalde kosten en afschrijvingen en dus niet de kosten voor inzet van eigen arbeid en kapitaal.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet (Informatienet) van Wageningen Economic Research. Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Energiekosten

Grafiek wordt geladen...

De energiekosten op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2021 ruim 17.000 euro per bedrijf. Dat een forse toename ten opzichte van 2020 als gevolg van de prijsstijging van energie. De energiekosten betreffen voornamelijk elektriciteit. Elektriciteit wordt verbruikt voor het verwerken en bewaren van de gewassen. De kosten voor diesel zijn niet in deze energiekosten meegenomen.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel van de energiekosten in de totale kosten op de vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland neemt toe en bedraagt in 2021 4,2%.