Solvabiliteit op bloembollenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De gemiddelde solvabiliteit van bloembollenbedrijven in Noord-Holland neemt toe

Deze indicator toont de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft aan welk deel het eigen vermogen uitmaakt van het totaal vermogen. Het kengetal wordt zowel gepresenteerd als het gemiddelde van de groep als met de spreiding binnen de groep. Er bestaan grote verschillen tussen bedrijven. De spreiding wordt in beeld gebracht middels lijnen die de P20 en de P80 aangeven. Daarbij geldt dat per jaar 20% van de bedrijven lager scoort dan de P20 en 20% van de bedrijven hoger dan de P80.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research (Informatienet). Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst), de hoeveelheid bloembollenbroei (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Gemiddeld

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde solvabiliteit op bloembollenbedrijven in Noord-Holland stijgt in 2021 naar ruim 72%. Door de goede financiele resultaten die zijn geboekt, was de solvabiliteit niet eerder zo hoog.

Spreiding

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland bedroeg de solvabiliteit in 2021 op het mediane bloembollenbedrijf 73%, met een spreiding van 20% bedrijven die lager scoren dan 66% van de bedrijven die 20% die hoger scoren dan 80%. De mediane waarneming is bijna gelijk aan die van 2020.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde solvabiliteit van bloembollenbedrijven in Noord-Holland is de laatste jaren hoger dan van bloembollenbedrijven in de rest van Nederland.