Gewassen op akkerbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De gemiddelde bedrijfsomvang van akkerbouwbedrijven in Noord-Holland daalt in 2022 en bedraagt ruim 43 ha

Deze indicator geeft het bouwplan en areaal weer voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000 en gespecialiseerd zijn in akkerbouw. In 2022 is er sprake van een trendbreuk in de typering doordat het aantal paarden en pony’s niet meer wordt uitgevraagd. Van die bedrijven is in 2022 alleen het areaal grasland bekend en worden deze bedrijven ingedeeld bij akkerbouwbedrijven in plaats van bij overige graasdierbedrijven. Dit zorgt in 2022 voor een toename van het aantal akkerbouwbedrijven en een afname van het areaal cultuurgrond per akkerbouwbedrijf. In 2023 is de uitvraag naar paarden en pony’s wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde bedrijfsomvang van akkerbouwbedrijven in Noord-Holland daalt en bedraagt in 2022 ruim 45 ha. De daling heeft vooral te maken met een wijzing in de uitvraag van de Gecombineerde Opgave. Aan het begin van deze eeuw was dat minder dan 35 hectare.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bestaat 82% van het bouwplan uit akkerbouwgewassen. Naast akkerbouwgewassen bestaat het bouwplan op het gemiddelde akkerbouwbedrijf voor 17% uit grasland en overige voedergewassen.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bedraagt in Noord-Holland de bedrijfsomvang van akkerbouwbedrijven gemiddeld ongeveer 45 ha. Dit is meer dan in de rest van Nederland. Sinds 2006 neemt het verschil in omvang tussen de bedrijven in Noord-Holland en de rest van Nederland toe. Door een grotere bedrijfsomvang zijn schaalvoordelen te behalen. Schaalvergroting doet zich niet alleen in Noord-Holland voor, maar ook in de andere provincies.