Inkomen uit bedrijf op melkveebedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het inkomen op melkveebedrijven in Noord-Holland neemt in 2021 toe en is hoger dan in de rest van Nederland

Deze indicator toont het inkomen uit bedrijf. Dit is de vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens realiseren voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal in het bedrijf. Het inkomen wordt berekend door de totale opbrengsten van het bedrijf te verminderen met de betaalde kosten en afschrijvingen en te vermeerderen met het saldo van buitengewone baten en lasten. Het kengetal wordt uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Daarmee wordt het gekoppeld aan de hoeveelheid ingezette arbeid en is het beter over bedrijven heen te vergelijken. Centraal staat het gemiddelde resultaat van een groep bedrijven. Ook de spreiding wordt in beeld gebracht omdat de resultaten sterk verschillen tussen de bedrijven. De spreiding wordt aangegeven met behulp van de 20%- en de 80%-waarneming.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het Bedrijveninformatienet (Informatienet) is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), het aandeel grasland in het bouwplan en de intensiteit, zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Gemiddeld

Grafiek wordt geladen...

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid op melkveebedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2021 ruim 47 duizend euro.

Spreiding

Grafiek wordt geladen...

De spreiding in inkomen tussen bedrijven is in het ene jaar groter dan in het andere jaar. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de biologische bedrijven een stabieler inkomen hebben door een relatief hoge melkprijs terwijl de gangbare bedrijven geconfronteerd worden met grotere schommelingen in de melkprijs; in sommige jaren is de melkprijs laag (2009, 2012), terwijl het in 2021 op een hoog niveau lag. In 2021 realiseerde 20% van de bedrijven een inkomen van minder dan 28.000 euro terwijl ook 20% van de bedrijven meer dan 65.000 euro verdiende.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het inkomen van melkveebedrijven in Noord-Holland ligt in 2021 boven het niveau van de rest van Nederland.

Ondanks het feit dat de gespecialiseerde melkveebedrijven in Noord-Holland iets kleiner in omvang zijn wat betreft het aantal melkkoeien en ook extensiever dan landelijk, is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje gemiddeld redelijk vergelijkbaar met het landelijke beeld. In 2017 lag het inkomen op een hoog niveau zowel in Noord-Holland als in Nederland door de hoge melkprijs en lagere voerkosten. In 2021 is het inkomen in Noord-Holland duidelijk hoger dan in rest van Nederland net als in 2020. Veel melkveebedrijven in de provincie leveren aan de lokale melkverwerker CONO, die gemiddeld genomen een hogere melkprijs uitbetaalt dan landelijk. De bedrijfsomstandigheden in het veenweidegebied zijn wat betreft verkaveling vaak ongunstiger, zodat de bedrijfsvoering minder optimaal verloopt.