Moderniteit op vollegrondsgroentenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De moderniteit van gebouwen op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland neemt toe in 2021

Deze indicator toont de moderniteit van de duurzame productiemiddelen (dpm). De moderniteit geeft de verhouding weer tussen de boekwaarde van de dpm en de nieuwwaarde van diezelfde dpm. Hoe ouder de dpm zijn, hoe langer er is afgeschreven, hoe lager de moderniteit. Investeringen leiden tot een toename van de moderniteit. De moderniteit wordt alleen bepaald voor de categorieën agrarische gebouwen, glasopstanden, machines en werktuigen, en installaties.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research (Informatienet). Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Gemiddeld

Grafiek wordt geladen...

De moderniteit van gebouwen op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland is in de periode 2010-2021 gedaald van 43% naar 32%. In dezelfde periode daalde eveneens de moderniteit van het machinepark, maar minder snel dan bij de gebouwen. Een verklaring voor de lage moderniteit is dat mogelijk relatief meer is geïnvesteerd in de aankoop van eigen grond voor bedrijfsuitbreiding. Deze investeringen komen echter niet in de moderniteit tot uitdrukking.