Solvabiliteit op vollegrondsgroentenbedrijven

Laatste update: 9 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De solvabiliteit van vollegrondgsgroentenbedrijven in Noord-Holland neemt laatste jaren toe

Deze indicator toont de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft aan welk deel het eigen vermogen uitmaakt van het totaal vermogen. Het kengetal wordt zowel gepresenteerd als het gemiddelde van de groep als met de spreiding binnen de groep. Er bestaan grote verschillen tussen bedrijven. De spreiding wordt in beeld gebracht middels lijnen die de P20 en de P80 aangeven. Daarbij geldt dat per jaar 20% van de bedrijven lager scoort dan de P20 en 20% van de bedrijven hoger dan de P80.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research (Informatienet). Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Gemiddeld

Grafiek wordt geladen...

De solvabiliteit op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland stijgt in 2021 naar76%. Dat is het hoogste niveau sinds jaren.

Spreiding

Grafiek wordt geladen...

De solvabiliteit is in de grondgebonden sectoren over het algemeen hoog en de fluctuatie gering. Dit wordt veroorzaakt door de hoge waarde van grond in eigendom. Ook bij de vollegrondsgroentenbedrijven is dit het geval. In Noord-Holland bedroeg de solvabiliteit in 2021 op het mediane bedrijf 78%. Twintig procent van de Noord-Hollandse vollegrondsgroentenbedrijven heeft in 2021 een solvabiliteit van minder dan 71% en een even grote groep van meer dan 87%.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde solvabiliteit in Noord-Holland is vanaf 2015 een paar procentenpunten lager dan die in de rest van Nederland. In de voorgaande jaren was de gemiddelde solvabiliteit op bedrijven in Noord-Holland beduidend hoger dan in de rest van Nederland.