Solvabiliteit op akkerbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De solvabiliteit op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland is vrij stabiel

Deze indicator toont de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft aan welk deel het eigen vermogen uitmaakt van het totaal vermogen. Het kengetal wordt zowel gepresenteerd als het gemiddelde van de groep als met de spreiding binnen de groep. Er bestaan grote verschillen tussen bedrijven. De spreiding wordt in beeld gebracht middels lijnen die de P20 en de P80 aangeven. Daarbij geldt dat per jaar 20% van de bedrijven lager scoort dan de P20 en 20% van de bedrijven hoger dan de P80.

Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research (Informatienet). Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Gemiddeld

Grafiek wordt geladen...

Een groot deel van de bezittingen van akkerbouwbedrijven in Noord-Holland is gefinancierd met eigen vermogen. De gemiddelde solvabiliteit ligt de laatste jaren tegen de 80%. Een belangrijke factor die zorgt voor een toename van het eigen vermogen, is de waardestijging van grond. Daarnaast waren 2018 en 2021 jaren waarin bovengemiddelde financiële resultaten werden behaald; dit gaf ruimte om te investeren maar ook om schulden af te lossen.

Spreiding

Grafiek wordt geladen...

De financiële positie is niet voor alle bedrijven gelijk. Twintig procent van de Noord-Hollandse akkerbouwbedrijven heeft in 2021 een solvabiliteit van minder dan 80% en een even grote groep van meer dan 94%. De mediaan van de solvabiliteit vertoont de laatste jaren een stijgende lijn, maar daalt in 2021 tot 85%.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland is de gemiddelde solvabiliteit iets lager dan van akkerbouwbedrijven in de rest van Nederland. De solvabiliteit op akkerbouwbedrijven is hoger dan bij de meeste andere bedrijfstypen.