Beleidseffecten van de voedselvisie in de akkerbouw

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Voortgang op de doelen voor kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en korte ketens

In de Voedselvisie staan drie doelen op het niveau van beleidseffecten. De pijlers zijn natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Om beleidseffecten in beeld te brengen worden voor deze drie doelen diverse indicatoren gemonitord. Op deze pagina zijn de indicatoren per doel terug te vinden.

Kringlooplandbouw

“Het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen, zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt. Kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zijn op een zo laag mogelijk – lokaal, nationaal of internationaal – schaalniveau gesloten.”

Het beleidsdoel van de provincie Noord-Holland is dat kringlopen in 2030 op zo laag mogelijk niveau zijn gesloten door middel van kringlooplandbouw. Een set indicatoren voor het beleidseffect Kringlooplandbouw is in ontwikkeling (de zogenaamde KPI-K). Zodra deze beschikbaar is voor de provincie Noord-Holland, worden deze via deze website beschikbaar gesteld. Landelijk vindt de ontwikkeling plaats op monitoring waarbij de indicatoren voor kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw worden geïntegreerd. Totdat hierop meer duidelijkheid komt, worden hier de indicatoren nog afzonderlijk getoond.

Fosfaatbedrijfsoverschot

Grafiek wordt geladen...

Het fosfaatoverschot op akkerbouwbedrijven schommelt de laatste jaren tussen de 10 en 20 kg, maar nam in 2021 toe tot 23 kg per hectare.

Stikstofbodemoverschot

Grafiek wordt geladen...

Het stikstofbodemoverschot op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland stijgt in 2021 naar 149 kg per ha

Milieubelasting

Grafiek wordt geladen...

De milieubelasting per hectare van de akkerbouwbedrijven in Noord-Holland ligt sinds 2017 vrijwel op hetzelfde niveau als in de rest van Nederland, in 2021 was het niveau in Noord-Holland hoger.

Natuurinclusieve landbouw

“Een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft (het ‘natuurlijk kapitaal’), versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk.”

Het beleidsdoel van de provincie is dat de grondgebonden landbouw in 2030 natuurinclusief is.

Op dit moment is op landelijk niveau een methode in ontwikkeling om de natuurinclusiviteit van agrarische bedrijven te meten (WUR in samenwerking met het Louis Bolk Instituut). De methode is gebaseerd op de al ontwikkelde Kritische Prestatie-indicatoren voor kringlooplandbouw (KPI-K-indicatoren). De indicatoren voor natuurinclusiviteit en de KPI-K-indicatoren zullen tot één set indicatoren worden geïntegreerd. Zodra deze beschikbaar is voor de provincie Noord-Holland, worden deze via deze website beschikbaar gesteld.

Biologische landbouw

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel biologische akkerbouwgewassen in Noord-Holland komt uit rond de 2% en is ruim een procentpunt lager dan in de rest van Nederland.

Natuurbeheer

Grafiek wordt geladen...

In 2020 passen 76 akkerbouwbedrijven in Noord-Holland natuurbeheer toe.

Gewasbescherming, werkzame stof

Grafiek wordt geladen...

De akkerbouwbedrijven in Noord-Holland gebruiken meer gewasbeschermingsmiddelen (in kg werkzame stof per ha) dan akkerbouwers in de rest van Nederland.

Gewasbescherming, milieubelasting

Grafiek wordt geladen...

De milieubelasting per hectare van de akkerbouwbedrijven in Noord-Holland ligt sinds 2017 vrijwel op hetzelfde niveau als in de rest van Nederland, in 2021 was het niveau in Noord-Holland hoger.

Korte keten

“Een korte keten is een toeleveringsketen met een beperkt aantal marktdeelnemers die zich inzetten voor samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale betrekkingen tussen voedselproducenten, -verwerkers en consumenten.”

Het beleidsdoel van de provincie is dat in Noord-Holland in 2030 25% van het voedsel dat gegeten wordt uit de regio afkomstig is. Op dit moment zijn er nog geen gegevens beschikbaar waarmee de realisatie van dit beleidsdoel gevolgd kan worden. Nieuwe indicatoren voor het beleidseffect Korte keten zijn via de Landelijke Samenwerking Korte Keten (LSKK) in ontwikkeling. Zodra deze beschikbaar is voor de provincie Noord-Holland, worden deze via deze website beschikbaar gesteld.

Aandeel bedrijven korte keten

Grafiek wordt geladen...

Circa 15% van de akkerbouwbedrijven in Noord-Holland heeft in 2020 opbrengsten uit korte ketens. Dat zijn opbrengsten uit de verkoop van producten direct of via maximaal één tussenschakel van de producent aan de consument worden geleverd.

Omzetklasse korte keten

Grafiek wordt geladen...

Bijna een kwart van de akkerbouwbedrijven in Noord-Holland met een omzet uit korte ketens geeft aan dat deze omzet meer dan 50% is van de totale omzet. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017.