Prestaties en activiteiten in het kader van de voedselvisie

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Provinciaal beleid om het voedselsysteem in Noord-Holland te verduurzamen tot 2030

Elke twee jaar stelt de provincie een uitvoeringsagenda vast, met daarin de in te zetten instrumenten en (financiële) middelen. Op deze pagina staat informatie over de beleidsinstrumenten die zijn ingezet, behaalde prestaties en daarnaast per instrument ook de leereffecten.

Activiteiten per beleidsinstrument

In de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 staan negentien provinciale instrumenten benoemd die ingezet worden om de beoogde beleidseffecten te behalen. Er wordt hierbij gemonitord op de status, budget, planning en welke werkzaamheden zijn ingezet.

Budget

Grafiek wordt geladen...

In de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 staan 19 provinciale instrumenten benoemd die ingezet worden om de beoogde beleidseffecten te behalen. Deze instrumenten zijn onderverdeeld in de clusters: Mogelijk maken, ruimte geven, opdracht geven en inspireren. De totale investering van de Voedselvisie in de provincie Noord-Holland wordt geraamd op €6,1 miljoen, verdeeld over de jaren 2020-2024.

Mogelijk maken

Grafiek wordt geladen...

De cluster 'mogelijk maken' bestaat uit zeven beleidsinstrumenten.

Ruimte geven

Grafiek wordt geladen...

De cluster 'ruimte geven' bestaat uit vijf beleidsinstrumenten.

Opdracht geven

Grafiek wordt geladen...

De cluster 'opdracht geven' bestaat uit twee beleidsinstrumenten.

Inspireren

Grafiek wordt geladen...

De cluster 'inspireren' bestaat uit vijf beleidsinstrumenten.

De volgende beleidsinstrumenten worden ingezet:

 • 01 - Plattelandsontwikkelings-programma & Nationaal Strategisch Plan (POP/NSP)
  Stimuleren van Europese innovatie partnerschappen ten behoeve van innovatie op product, techniek en ketensamenwerking.
 • 02 - Challenges gebiedsinitiatieven (living labs)
  Subsidieregeling voor regeneratieve landbouw en kringlooplandbouw, eventueel in combinatie met korte ketens.
 • 03 - Kennis- en coachingsregeling
  Het aanbieden van kennis en coaching voor de voedselvisiedoelen.
 • 04 - GO!-NH accelerator, Circo-track, Globaliser
  Inzetten van de provinciale innovatieprogramma’s ten behoeve van de transitie van het voedselsysteem.
 • 05 - Uitvoeringsagenda’s Greenports, Voedsel Verbindt en The Protein Cluster
  Het faciliteren van de uitvoeringsagenda’s ten behoeve van: smart farming, data(deling) en een challenge voor de realisatie van vijf nieuwe korte keten projecten.
 • 06 - Cofinanciering regelingen Rijk
  Het cofinancieren van Biodivers Perspectief, Bean Deal en Programma Jong Leren Eten.
 • 07 - Subsidieregeling circulaire economie
  Het tegengaan van voedselverspilling en inzet op grondstoffen en reststromen.
 • 08 - Wettelijk kader
  Het anticiperen op EU- en Rijksbeleid, met een focus op kringlooplandbouw.
 • 09 - Vergunning, Handhaving en Toezicht
  Het ontwikkelen van bouwstenen voor omgevingsvisies en gebiedsplannen.
 • 10 – Omgevingsverordening
  Het uitvoeren van een verkenning op het ruimtelijke ordening instrumentarium.
 • 11 – Inkoopbeleid
  Het stimuleren van meer eten uit de korte keten binnen de eigen organisatie.
 • 12 – Grondinstrumentarium
  Er wordt gefaciliteerd met pacht- en experimenteerruimte.
 • 13 – Opdrachten
  Kennisopdrachten t.b.v. regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte keten.
 • 14 – Onderzoeken
  Het deelnemen aan Rijks- Research & Development pilots en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS)
 • 15 - Lobby en samenwerking
  raagstukken op Europees-, Rijks-, IPO- en gemeentelijk niveau agenderen.
 • 16 - Platform Boer & Business in Balans
  Het etaleren van inspirerende projecten en activiteiten en het delen van kennis.
 • 17 - Webinars
  Het organiseren van webinars voor ondernemers en gemeenten.
 • 18 - Deelname aan netwerken
  Het deelnemen aan netwerken: Voedsel Verbindt, Greenport NHN, Foodvalley, The Protein Cluster, Floriade, Task Force Korte Keten, European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF).
 • 19 – Denktank
  Het opzetten van een groep experts rondom de advisering van de uitvoering van voedselbeleid en actuele vraagstukken.Prestaties per beleidsinstrument

De activiteiten binnen de Voedselvisie leiden tot prestaties die de Provincie Noord-Holland monitort. Deze monitoring vind plaats op de doelen van de Voedselvisie. De Voedselvisie kent drie doelen op het niveau van beleidseffecten: voor natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en van korte ketens.

Prestaties Voedselvisie

Grafiek wordt geladen...

De bovenstaande grafiek laat de gepleegde inzet zien op verbeteringen. Dit betreft nog niet in alle gevallen daadwerkelijk gerealiseerde verbeteringen. De inzet op innovaties is onderverdeeld in product-, techniek/proces- en ketensamenwerkinginnovaties op projectniveau. Hierbij wordt dus niet het aantal bedrijven geteld dat deze innovatie realiseert. De onderverdeling in type innovaties geeft aan hoe deze verschillende innovaties zich ontwikkelen binnen de transitie. Met betrekking tot de inzetten op nieuwe of betere korte ketens wordt gekeken naar de vermindering van het aantal schakels.Leereffecten voor beleidsinstrumenten in Noord-Holland

De praktijkervaringen in de provincie leiden tot nieuwe inzichten en lessen. Deze kennis halen we op, maken we expliciet en delen we met andere agrarisch ondernemers. Dat leidt tot leereffecten die de verduurzaming van het voedselsysteem versnellen. Op dit moment zijn we vooral bezig met het opdoen en ontwikkelen van nieuwe kennis. De leereffecten uit alle activiteiten worden in de loop van de tijd duidelijk. In onderstaande tabel staat toegelicht wat de te verwachte leereffecten zijn voor elk van de provinciale instrumenten.

BeleidsinstrumentLeereffect bijhouden
01 - Plattelandsontwikkelings-programma & Nationaal Strategisch Plan (POP/NSP)
02 - Challenges gebiedsinitiatieven (living labs)
04 - GO!-NH accelerator, Circo-track, Globaliser
07 - Subsidieregeling circulaire economie 
Per project worden de volgende vragen beantwoord (begin en eind project):
 • Wat zijn de belangrijkste (tussen)resultaten van uw project?
 • Wat zijn onverwachte lessen, meevallers en tegenvallers (tot nu toe)?
 • Welke kansen ziet u voor opschalen?
 • Welke belemmeringen ziet u voor opschalen?
 • Met wie zou u willen verbinden in de periode na het project voor meer resultaat?
 • Met welke radicale aanvulling/aanpassing zou het project nog meer kunnen opbrengen?
 • Waar maakt u zich de meeste zorgen over in relatie tot uw project?
03 - Kennis- en coachingsregelingAnalyse van type vragen in het vragenloket.
05 - Uitvoeringsagenda’s Greenports, Voedsel Verbindt en The Protein CommunityJaarlijkse checkvraag of de financiële bijdrage voldoende vruchten afwerpt.
06 - Cofinanciering regelingen RijkJaarlijkse checkvraag of de beschikbare financiering voldoende in Noord-Holland terechtkomt.
08 - Wettelijk kaderJaarlijkse checkvraag of er voldoende geanticipeerd wordt op Europees- en Rijksbeleid.
09 - Vergunning, Handhaving en ToezichtCheckvraag of het onderwerp kringlooplandbouw terug is gekomen in omgevingsvisies en plannen van gemeenten.
10 - OmgevingsverordeningNagaan hoeveel artikelen er naar aanleiding van de voedselvisie zijn aangescherpt in de omgevingsverordening.
11 - InkoopbeleidOnderzoeken wat verbeterd kan worden naar aanleiding van de periodieke evaluatie (ongeveer 4 keer per jaar).
12 - GrondinstrumentariumOnderzoeken wat verbeterd kan worden naar aanleiding van evaluatie (minimaal jaarlijks).
13 - OpdrachtenLeereffect is opdrachtspecifiek.
14 - OnderzoekenEvalueren of de juiste vragen voor de gewenste resultaten worden gesteld.
15 - Lobby en samenwerkingOnderzoeken of de gewenste thema's terugkomen op de politieke agenda.
16 - Platform Boer & Business in BalansAnalyseren welke artikelen interessant bevonden worden en hoe je de site kunt verbeteren.
17 - WebinarsHet leereffect onder deelnemers van oogstbijeenkomsten, op te halen middels de volgende enquêtevragen aan het eind van de bijeenkomsten:
 • In welke mate heeft u vandaag nieuwe dingen geleerd?
 • In welke mate kunt u de kennis ook in de praktijk toepassen?