Beleidseffecten van de voedselvisie in de vollegrondsgroententeelt

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Voortgang op de doelen voor kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en korte ketens

In de Voedselvisie staan drie doelen op het niveau van beleidseffecten. De pijlers zijn natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Om beleidseffecten in beeld te brengen worden voor deze drie doelen diverse indicatoren gemonitord. Voor de vollegrondsgroenteteelt zijn er op het doel 'Kringlooplandbouw' geen sectorspecifieke indicatoren. Daarom worden alleen doelen getoond voor de andere beleidsdoelen.

Natuurinclusieve landbouw

“Een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft (het ‘natuurlijk kapitaal’), versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk.”

Het beleidsdoel van de provincie is dat de grondgebonden landbouw in 2030 natuurinclusief is.

Op dit moment is op landelijk niveau een methode in ontwikkeling om de natuurinclusiviteit van agrarische bedrijven te meten (WUR in samenwerking met het Louis Bolk Instituut). De methode is gebaseerd op de al ontwikkelde Kritische Prestatie-indicatoren voor kringlooplandbouw (KPI-K-indicatoren). De indicatoren voor natuurinclusiviteit en de KPI-K-indicatoren zullen tot één set indicatoren worden geïntegreerd. Zodra deze beschikbaar is voor de provincie Noord-Holland, worden deze via deze website beschikbaar gesteld.

Biologische landbouw

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is het aandeel biologische vollegrondsgroenten in de totale oppervlakte vollegrondsgroenten in de rest van Nederland ongeveer driemaal zo groot als het aandeel in Noord-Holland.

<

Natuurbeheer

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland zijn 8 vollegrondsgroentenbedrijven met natuurbeheer.

Korte keten

“Een korte keten is een toeleveringsketen met een beperkt aantal marktdeelnemers die zich inzetten voor samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale betrekkingen tussen voedselproducenten, -verwerkers en consumenten.”

Het beleidsdoel van de provincie is dat in Noord-Holland in 2030 25% van het voedsel dat gegeten wordt uit de regio afkomstig is. Op dit moment zijn er nog geen gegevens beschikbaar waarmee de realisatie van dit beleidsdoel gevolgd kan worden. Nieuwe indicatoren voor het beleidseffect Korte keten zijn via de Landelijke Samenwerking Korte Keten (LSKK) in ontwikkeling. Zodra deze beschikbaar is voor de provincie Noord-Holland, worden deze via deze website beschikbaar gesteld.

Aandeel bedrijven korte keten

Grafiek wordt geladen...

Bijna één op de vijf vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland heeft opbrengsten uit korte ketens.Dat zijn opbrengsten uit de verkoop van producten direct of via maximaal één tussenschakel van de producent aan de consument worden geleverd.

Omzetklasse korte keten

Grafiek wordt geladen...

Het totaal aantal bedrijven met omzet uit korte ketens is gedaald van 38 bedrijven in 2017 naar 26 bedrijven in 2020. Het omzetaandeel van bedrijven met een verkorte ketens is ook gedaald en is een kleiner percentage van de totale omzet van die bedrijven