Bedrijfsgrootte van akkerbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Ondanks schaalvergroting is het belang van het aantal kleine akkerbouwbedrijven in Noord-Holland niet sterk afgenomen

Deze indicator geeft de verdeling weer naar grootteklasse van het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond van akkerbouwbedrijven. De grootteklasse is gemeten in oppervlakte cultuurgrond per bedrijf. De verdeling is gebaseerd op de informatie uit de CBS-Landbouwtelling. In 2022 is er sprake van een trendbreuk in de typering doordat het aantal paarden en pony’s niet meer wordt uitgevraagd. Van die bedrijven is in 2022 alleen het areaal grasland bekend en worden deze bedrijven ingedeeld bij akkerbouwbedrijven in plaats van bij overige graasdierbedrijven. Dit zorgt in 2022 voor een toename van het aantal akkerbouwbedrijven. In 2023 is de uitvraag naar paarden en pony’s wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 heeft 4% van de akkerbouwbedrijven in Noord-Holland meer dan 150 hectare cultuurgrond. In de loop van de tijd is het aandeel van bedrijven met meer dan 100 ha toegenomen, wat vooral ten koste ging van de groep van 25-50 ha.

Cultuurgrond

Grafiek wordt geladen...

In 2022 ligt bijna een kwart van het areaal cultuurgrond op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland op bedrijven met meer dan 150 hectare. In 2000 was dit nog 7% van het areaal. Het aandeel van de groep van 25-50 ha liep in die periode terug van 40 naar 24%.

In 2022 heeft 4% van de akkerbouwbedrijven in Noord-Holland meer dan 150 hectare cultuurgrond. Deze 4% bedrijven vertegenwoordigen bijna een kwart van de cultuurgrond op akkerbouwbedrijven.