Maatschappelijke impact van de vollegrondsgroententeelt

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Voortgang op maatschappelijke impact van de Noord-Hollandse vollegrondsgroententeelt in 2020 ten opzichte van de periode 2015-2019

De Voedselvisie Noord-Holland benoemt vier thema’s op het niveau van maatschappelijke impact: ecologisch, economisch, ruimtelijk en sociaal. Voor de akkerbouw, melkveehouderij en vollegrondsgroententeelt is de maatschappelijke impact in beeld gebracht aan de hand van indicatoren die staan op deze website: Agrifood Noord-Holland.

Databeschikbaarheid en getoonde indicatoren

Voor elk van de 4 thema’s zijn indicatoren gekozen, maar de keuze van indicatoren verschilt per sector. De relevantie van indicatoren verschilt in een aantal gevallen namelijk tussen sectoren en daarnaast is de databeschikbaarheid leidend voor het vullen van de indicatoren.

Waar mogelijk gaan de indicatoren specifiek over de provincie Noord-Holland. In een aantal gevallen binnen het thema sociale impact, namelijk bij de consumentenprijsontwikkeling en maatschappelijke waardering van de land- en tuinbouw, is geen data op provinciaalniveau beschikbaar en zijn landelijke data gebruikt.

Voor alle indicatoren wordt een genormaliseerde mutatie van het jaar 2020 in vergelijking met een meerjaarsgemiddelde. Het meerjaarsgemiddelde is in de meeste gevallen een gemiddelde over de periode 2015-2019. In een aantal gevallen is niet voor alle jaren in deze periode data beschikbaar. Wanneer hier sprake van is, worden de jaren die wél beschikbaar zijn, gebruikt als meerjaarsgemiddelde. Sommige indicatoren zijn nog in ontwikkeling. Deze indicatoren zijn echter wel opgenomen in onderstaande figuren, maar vanzelfsprekend wordt hier nog geen data voor getoond.

Toelichting bij de onderstaande grafiek

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling per indicator. Een score boven de 100 betekent dat de waarde op de indicator voor het jaar 2020 hoger is dan het meerjaarsgemiddelde 2015-2019; een waarde onder de 100 betekent dat het jaar 2020 een lagere waarde heeft. De eerste figuur toont een samenvatting van alle indicatoren. De kleuren en legenda in deze figuur geven aan bij welk thema een indicator hoort.

De vier daaropvolgende figuren tonen de scores per thema. Per thema wordt tevens een indicatie geven wat de ontwikkeling per indicator betekent:

  • Neutraal (blauw). Indicatoren met een relatieve score tussen de 95 – 105 krijgen de indicatie neutraal. Het verschil tussen het jaar 2020 en het meerjaarsgemiddelde is in deze gevallen klein. Daarnaast krijgen sommige indicatoren de indicatie neutraal wanneer geen waardeoordeel aan de ontwikkeling te geven is, zoals bijvoorbeeld bij grondgebruik.
  • Gunstig (groen). Indicatoren met een relatieve score tussen boven de 105 en waarbij een hogere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen een groen kleur. Indicatoren met een relatieve score tussen onder de 95 en waarbij een lagere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen eveneens groen kleur.
  • Ongunstig (rood). Indicatoren met een relatieve score tussen boven de 105 en waarbij een lagere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen een groen kleur. Indicatoren met een relatieve score tussen onder de 95 en waarbij een hogere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen eveneens groen kleur.
  • Geen data (grijs). Indicatoren waar geen data voor beschikbaar zijn, krijgen een grijze kleur.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Bij 12 van de 16 indicatoren voor de vollegrondsgroententeelt zijn data beschikbaar. De indicatoren 'gewasdiversiteit', 'groenbauwe dooradering', 'stikstofbodemoverschot' en 'klimaat' zijn niet gevuld. Wat opvalt is dat op de indicatoren 'natuurbeheer' (het aandeel vollegrondsgroentenbedrijven wat natuurbeheer toepast), 'verbreding' (het aandeel vollegrondsgroentenbedrijven wat verbredingsactiviteiten toepast) en 'duurzaam voedsel' (het aandeel duurzame consumentenbestedingen in de productcategorie 'aardappelen, groenten en fruit') een flinke stijging laten zien in het jaar 2020 ten opzichte van het meerjaarsgemiddelde 2015-2019. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat deze laatste indicator naast vollegrondsgroentenproducten ook aardappelen en glasgroenten bevat en dus maar zeer beperkt inzicht geeft in de ontwikkeling voor vollegrondgroentenproducten als geheel.

Ecologische impact

Grafiek wordt geladen...

Alleen de indicator 'natuurbeheer' (het aandeel vollegrondsgroentenbedrijven wat natuurbeheer toepast) is gevuld. Er zijn in 2020 meer vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland die natuurbeheer toepassen dan gemeten in de referentieperiode 2015-2019. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de referentieperiode maar eenmaal een uitvraag is geweest in de landbouwtelling. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.

Economische impact

Grafiek wordt geladen...

De 'toegevoegde waarde' (de totale toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex, exclusief de bloembollen) en 'solvabiliteit' (het aandeel eigen vermogen op vollegrondsgroentenbedrijven) zijn in 2020 hoger dan het niveau in de referentieperiode 2015-2019. Op de andere indicatoren is er sprake van een daling. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.

Ruimtelijke impact

Grafiek wordt geladen...

Er zijn maar twee indicatoren gevuld voor het thema ruimtelijke impact. Het 'grondgebruik' (oppervlakte vollegrondsgroententeelt) daalt licht in 2020 ten opzichte van de referentieperiode 2015-2019. De indicator 'verbreding' (het aandeel vollegrondsgroentenbedrijven wat verbredingsactiviteiten toepast) stijgt in 2020. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de referentieperiode maar eenmaal een uitvraag is geweest in de landbouwtelling. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.

Sociale impact

Grafiek wordt geladen...

Alle indicatoren zijn gevuld voor deze indicator, maar geen van de indicatoren toont data specifiek voor de vollegrondsgroententeelt en ook niet voor de provincie Noord-Holland. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.