Plaatsingsruimte melkveehouderij

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het tekort aan mestplaatsingsruimte op melkveebedrijven in Noord-Holland neemt in 2022 verder af

De indicator toont het aantal melkveebedrijven met een overproductie of plaatsingsruimte van stikstof of fosfaat.Bedrijven met overproductie zijn melkveebedrijven waar de stikstof- of fosfaatproductie groter is dan de plaatsingsruimte (de maximale hoeveelheid fosfaat en stikstof die een bedrijf mag gebruiken) op basis van de gebruiksnorm. De stikstofproductie is berekend door de stikstofuitscheiding te verminderen met berekende stikstofverliezen uit stallen en mestopslagen, volgens de rekenmethodiek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), inclusief de afvoer via het spuiwater van luchtwassers. De gasvormige verliezen zijn over het algemeen kleiner dan de normatieve (forfaitaire) verliezen op basis van de mestwetgeving. Bij het gebruik van berekende stikstofverliezen blijft er dus meer stikstof in de mest achter en zal er eerder sprake zijn van overproductie ten opzichte van de plaatsingsruimte. Wettelijk gezien is er pas sprake van overproductie als de mineralenuitscheiding gecorrigeerd voor forfaitaire verliezen hoger is dan de plaatsingsruimte.

Stikstof

Grafiek wordt geladen...

Het stikstofoverschot op melkveebedrijven met een overschot in Noord-Holland is hoger dan de plaastingsruimte op bedrijven zonder overschot. In 2022 daalt het overschot op bedrijven met een overschot naar 1,7 miljoen kg stikstof (voorlopige cijfers). In hetzelfde jaar stijgt de plaatsingsruimte op bedrijven zonder overschot flink naar ruim 1,5 miljoen kg stikstof.

Fosfaat

Grafiek wordt geladen...

In 2022 ligt het overschot op bedrijven met een overschot op 540.000 kg fosfaat (voorlopige cijfers). De plaatsingsruimte op bedrijven zonder overschot stijgt naar 660.000 kg fosfaat. Daarmee is net als in 2021 de plaatsingsruimte op bedrijven zonder overschot groter dan het overschot op bedrijven met een overschot. Mede door maatregelen getroffen in het kader van het fosfaatreductieplan daalde het tekort in 2017. De afname van het tekort aan plaatsingsruimte van fosfaat in 2020 wordt veroorzaakt door een lagere productie op de melkveebedrijven door een afname van het fosforgehalte in het mengvoer.

Saldo

Grafiek wordt geladen...

Vanaf 2021 is het saldo van de plaatsingsruimte van fosfaat op melkveebedrijven in Noord-Holland weer positief, met een flinke stijging in 2022 (voorlopige cijfers). Voor stikstof is er nog steeds sprake van een negatief saldo, al neemt het overschot wel af. In 2022 bedraagt het overschot 150.000 kg stikstof.