Maatschappelijke impact van de melkveehouderij

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Voortgang op maatschappelijke impact van de Noord-Hollandse melkveehouderij in 2020 ten opzichte van de periode 2015-2019

De Voedselvisie Noord-Holland benoemt vier thema’s op het niveau van maatschappelijke impact: ecologisch, economisch, ruimtelijk en sociaal. Voor de akkerbouw, melkveehouderij en vollegrondsgroententeelt is de maatschappelijke impact in beeld gebracht aan de hand van indicatoren die staan op deze website: Agrifood Noord-Holland.

Databeschikbaarheid en getoonde indicatoren

Voor elk van de 4 thema’s zijn indicatoren gekozen, maar de keuze van indicatoren verschilt per sector. De relevantie van indicatoren verschilt in een aantal gevallen namelijk tussen sectoren en daarnaast is de databeschikbaarheid leidend voor het vullen van de indicatoren.

Waar mogelijk gaan de indicatoren specifiek over de provincie Noord-Holland. In een aantal gevallen binnen het thema sociale impact, namelijk bij de consumentenprijsontwikkeling, duurzaam voedsel en maatschappelijke waardering van de land- en tuinbouw, is geen data op provinciaal niveau beschikbaar en zijn landelijke data gebruikt.

Voor alle indicatoren wordt een genormaliseerde mutatie van het jaar 2020 in vergelijking met een meerjaarsgemiddelde. Het meerjaarsgemiddelde is in de meeste gevallen een gemiddelde over de periode 2015-2019. In een aantal gevallen is niet voor alle jaren in deze periode data beschikbaar. Wanneer hier sprake van is, worden de jaren die wél beschikbaar zijn, gebruikt als meerjaarsgemiddelde. Sommige indicatoren zijn nog in ontwikkeling. Deze indicatoren zijn echter wel opgenomen in onderstaande figuren, maar vanzelfsprekend wordt hier nog geen data voor getoond.

Toelichting bij de onderstaande grafiek

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling per indicator. Een score boven de 100 betekent dat de waarde op de indicator voor het jaar 2020 hoger is dan het meerjaarsgemiddelde 2015-2019; een waarde onder de 100 betekent dat het jaar 2020 een lagere waarde heeft. De eerste figuur toont een samenvatting van alle indicatoren. De kleuren en legenda in deze figuur geven aan bij welk thema een indicator hoort.

De vier daaropvolgende figuren tonen de scores per thema. Per thema wordt tevens een indicatie geven wat de ontwikkeling per indicator betekent:

  • Neutraal (blauw). Indicatoren met een relatieve score tussen de 95 – 105 krijgen de indicatie neutraal. Het verschil tussen het jaar 2020 en het meerjaarsgemiddelde is in deze gevallen klein. Daarnaast krijgen sommige indicatoren de indicatie neutraal wanneer geen waardeoordeel aan de ontwikkeling te geven is, zoals bijvoorbeeld bij grondgebruik.
  • Gunstig (groen). Indicatoren met een relatieve score tussen boven de 105 en waarbij een hogere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen een groen kleur. Indicatoren met een relatieve score tussen onder de 95 en waarbij een lagere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen eveneens groen kleur.
  • Ongunstig (rood). Indicatoren met een relatieve score tussen boven de 105 en waarbij een lagere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen een groen kleur. Indicatoren met een relatieve score tussen onder de 95 en waarbij een hogere waarde als gunstig/duurzaam wordt gezien, krijgen eveneens groen kleur.
  • Geen data (grijs). Indicatoren waar geen data voor beschikbaar zijn, krijgen een grijze kleur.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Bij 18 van de 19 indicatoren voor de melkveehouderij zijn data beschikbaar. De indicator 'kruidenrijk grasland' is nog niet gevuld. Wat opvalt is dat op de indicatoren 'natuurbeheer' (het aandeel melkveebedrijven wat natuurbeheer toepast), 'verbreding' (het aandeel melkveebedrijven wat verbredingsactiviteiten toepast) en 'duurzaam voedsel' (het aandeel duurzame consumentenbestedingen in de productcategorie 'zuivel') een flinke stijging laten zien in het jaar 2020 ten opzichte van het meerjaarsgemiddelde 2015-2019.

Ecologische impact

Grafiek wordt geladen...

De indicatoren 'natuurbeheer' (het aandeel melkveebedrijven wat natuurbeheer toepast) en het 'stikstofoverschot' (het stikstofbodemoverschot per ha op melkveebedrijven) zijn gevuld. Er zijn in 2020 meer melkveebedrijven in Noord-Holland die natuurbeheer toepassen dan gemeten in de referentieperiode 2015-2019. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de referentieperiode maar eenmaal een uitvraag is geweest in de landbouwtelling. Het 'stikstofoverschot' daalt in 2020 ten opzichte van de referentieperiode 2015-2019. Voor de overige indicatoren zijn de verschillen beperkt. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.

Economische impact

Grafiek wordt geladen...

De 'toegevoegde waarde' (de totale toegevoegde waarde van het grondgebonden veehouderijcomplex) is in 2020 hoger dan het niveau in de referentieperiode 2015-2019. Daarnaast is in 2020 ook een stijging bij de indicatoren 'inkomen' (het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid) en 'opvolging' (aandeel melkveebedrijven van vijftigplussers met een opvolger). Daarbij moet opgemerkt worden dat in de referentieperiode maar eenmaal een uitvraag is geweest in de landbouwtelling voor de opvolgingssituatie. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.

Ruimtelijke impact

Grafiek wordt geladen...

Er zijn maar twee indicatoren gevuld voor het thema ruimtelijke impact. Het 'grondgebruik' (oppervlakte cultuurgrond op melkveebedrijven) daalt licht in 2020 ten opzichte van de referentieperiode 2015-2019. De indicator 'verbreding' (het aandeel melkveebedrijven wat verbredingsactiviteiten toepast) stijgt in 2020. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de referentieperiode maar eenmaal een uitvraag is geweest in de landbouwtelling. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.

Sociale impact

Grafiek wordt geladen...

Alle indicatoren zijn gevuld voor deze indicator, maar één van de vier indicatoren toont data specifiek voor de provincie Noord-Holland. De indicator 'weidegang' (het aandeel melkkoeien met een vorm van weidegang) blijft in 2020 vergelijkbaar ten opzichte van het niveau in de referentieperiode 2015-2019. Het aandeel melkkoeien met weidegang is al jaren op hoog niveau. Zie voor verdere toelichting de pagina's waar onderaan deze pagina naar verwezen wordt.