Aantal land- en tuinbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland bijna 3.380 land- en tuinbouwbedrijven

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengsten (SO) van minimaal € 3000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Holland daalt jaarlijks en bedraagt in 2022 bijna 3.380 bedrijven.

Groepen

Grafiek wordt geladen...

In aantallen bedrijven zijn melkveebedrijven, overige graasdierbedrijven en akkerbouwbedrijven het sterkst vertegenwoordigd in de provincie Noord-Holland.

Gestopt

Grafiek wordt geladen...

Een groot deel van de bedrijven is gestopt sinds het jaar 2000. De afname van het aantal bedrijven ten opzichte van 2000 is relatief het grootst bij de glastuinbouwbedrijven.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Holland neemt jaarlijks af. Vooral van de glastuinbouwbedrijven zijn er sinds het jaar 2000 relatief veel gestopt. Het aandeel melkveebedrijven in het totaal aantal bedrijven is tussen 2000 en 2016 toegenomen, maar loopt de laatste jaren weer licht terug.